RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail: iod@gugik.gov.pl, www.gugik.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zakładania i prowadzenia krajowej bazy GESUT (K-GESUT).

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 28a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101).

5. Kategoriami danych osobowych są następujące rodzaje danych osobowych tj.:

     a. dane podmiotowe osoby fizycznej,

     b. dane adresowe osoby fizycznej.

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem w celu: 

     a. przetwarzania danych osobowych zawartych w magazynie plików źródłowych danych GESUT systemu zarządzania K-GESUT:

          * z obszaru powiatów, które dokonały zasilenia SZ K-GESUT danymi GESUT obejmującymi cały obszar powiatu:
          (Zestawienie 1)

          * z obszaru powiatów, które dokonały zasilenia SZ K-GESUT danymi GESUT z jednostek ewidencyjnych:
          (Zestawienie 2)

      Podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych:

          * Asseco Poland S.A., ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa

     b. przetwarzania danych osobowych w zakresie rozbudowy systemu teleinformatycznego SZ K-GESUT:

           Podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych:

         * Asseco Poland S.A., ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa
         * Avility Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 15a lok. 411, 01-651 Warszawa

     c. przetwarzania danych osobowych w zakresie dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT:

          Podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych:

Wykonawcy umów na dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu realizowanych w ramach projektu K-GESUT
     * Transza I - (Zestawienie 3)

     * Transza II - (Zestawienie 4)

Wykonawca umowy na weryfikację procesu dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu realizowanej w ramach projektu K-GESUT

     * SmallGIS Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

8. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest tożsamy z czasem prowadzenia przez Głównego Geodetę Kraju krajowej bazy GESUT.

9. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze źródeł wskazanych w punkcie 6.

12. Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.