K-GESUT

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)

RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

Celem realizacji projektu K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, jest tworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. Usprawnienie tych procesów przyczyni się do poprawy jakości i wiarygodności danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, obniżenia kosztów ich prowadzenia oraz podniesienia poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności poprzez usługi do zbiorów danych przestrzennych i metadanych pozostających w dyspozycji administracji publicznej. Harmonizacja rejestrów publicznych prowadzonych w systemach teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na jakość danych przestrzennych oraz zapewni ich interoperacyjność.

Wytworzone w ramach projektu informacje i dane przestrzenne dostępne poprzez usługi umożliwią podmiotom publicznym realizację zadań związanych m. in z:

- sporządzeniem inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

- przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego województwa przez samorządy województwa,

- opracowaniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

- ustalaniem lokalizacji inwestycji celu publicznego przez JST,

- eksploatacją i nadzorowaniem sieci (np. wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej) przez przedsiębiorców branżowych.

Zatem usługi systemu zarządzania bazą danych K-GESUT, udostępnione obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej, związane z informacją przestrzenną dotyczącą sieci uzbrojenia terenu istotne będą m.in. dla prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, oceny skutków oddziaływania na środowisko, zarządzania bezpieczeństwem, e-administracji.

Udostępnione poprzez e-usługi dane i informacje w Internecie dotyczące sieci uzbrojenia terenu w postaci bazy danych K-GESUT stanowić będą dane referencyjne dla specjalistycznych i branżowych systemów dziedzinowych informacji przestrzennych niezbędnych:

*             dla funkcjonowania wszystkich działów administracji publicznej w tym dla podejmowania działań bieżących o charakterze zarządczym, planowania i programowania strategicznego;

*             dla podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców poprzez dostarczenie merytorycznych opracowań i analiz;

*             do uzyskania dostępu do wiarygodnej i wysokiej jakości informacji w jednym miejscu.

Poprawa jakości danych zgromadzonych w rejestrach publicznych na szczeblu powiatowym przyczyni się do zwiększenia interoperacyjności usług publicznych udostępnianych przez te jednostki, usprawni współdziałanie systemów informatycznych państwa i zapewni ponowne użycie danych przestrzennych (m.in. zasilenie bazy danych K-GESUT, BDOT10k i systemów dziedzinowych).

Harmonizacja rejestrów publicznych przyczyni się do cyfryzacji procesów wewnętrznych w administracji oraz przedsiębiorstwach branżowych związanych z eksploatacją infrastruktury technicznej. Wpłynie to na poprawę obsługi klienta zewnętrznego poprzez usprawnienia procesu uzgadniania i koordynacji inwestycji na etapie projektowania.

Z uwagi na rozproszony charakter rejestrów publicznych prowadzonych na szczeblu powiatowym oraz „gruntownej modernizacji” przepisów prawa w zakresie standardów technicznych, jaka miała miejsce w ostatnich latach, proces przekształcenia istniejących zasobów do postaci spełniającej oczekiwania odbiorców jest procesem niezwykle trudnym technologicznie i czasochłonnym. Realizacja Projektu pozwoli na wzrost efektywności w korzystaniu z danych cyfrowych dotyczących sieci uzbrojenia terenu. 

Zatem realizacja Projektu w szczególności ma na celu:

*             zapewnienie efektywnego dostępu do przetworzonej zgodnie ze standardami technicznymi i potrzebami użytkowników informacji geoprzestrzennej;

*             dostarczenie wiarygodnych i kompletnych danych przestrzennych do opracowań tematycznych i analiz przestrzennych;

*             wdrożenie rozwiązań informatycznych, zbierających i przetwarzających dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu w celu sukcesywnego zasilania bazy danych K-GESUT;

*             optymalizację wykorzystania i współdzielenia rejestrów publicznych i branżowych.


Wartość projektu: 87 138 430,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 73 736 539,47 zł