Narzędzia strony

Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego

Wykaz  aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego, o którym mowa w § 22 ust. 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. 2014 poz. 176)

Zakresy uprawnień zawodowych:

  1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
  2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. 
  3. Geodezyjne pomiary podstawowe. 
  4. Geodezyjna obsługa inwestycji. 
  5. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, 
  6. Redakcja map. 
  7. Fotogrametria i teledetekcja.

Opis sposobu korzystania z wykazu: 
wymieniony  w  kolumnie  4  zakres  uprawnień  zawodowych,  oznaczony  cyfrą od 1 do 7, wskazuje, że z aktu prawnego, zamieszczonego  w  kolumnie  2,  w  części  wykazanej  w  kolumnie  3,  mogą  być  zadane  pytania  na  egzaminie  pisemnym i ustnym w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla zakresu uprawnień wymienionego w kolumnie 4.

Stan na dzień 1 stycznia 2017 r.