Narzędzia strony

Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego

Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego, o którym mowa w § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1321)

Zakresy uprawnień zawodowych:

1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

3. Geodezyjne pomiary podstawowe.

4. Geodezyjna obsługa inwestycji.

5. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

6. Redakcja map.

7. Fotogrametria i teledetekcja.

Opis sposobu korzystania z wykazu:

Wskazany w tytule tabeli zakres uprawnień zawodowych oznacza, że z aktu prawnego zamieszczonego w kolumnie 2 mogą być zadane pytania na egzaminie pisemnym i ustnym w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla odpowiedniego zakresu uprawnień.

Wykazane w kolumnie 2 akty prawne obowiązują wraz z nowelizacjami ogłoszonymi do dnia egzaminu.

Stan na styczeń 2021 r.