Narzędzia strony

Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego

Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego, o którym mowa w § 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2019 r. poz. 1846)

Zakresy uprawnień zawodowych:

1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

3. Geodezyjne pomiary podstawowe.

4. Geodezyjna obsługa inwestycji.

5. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

6. Redakcja map.

7. Fotogrametria i teledetekcja.

Opis sposobu korzystania z wykazu:

wymieniony w kolumnie 4 zakres uprawnień zawodowych, oznaczony cyfrą od 1 do 7,  wskazuje, że z aktu prawnego zamieszczonego w kolumnie 2, w części wykazanej w kolumnie 3, mogą być zadane pytania na egzaminie pisemnym i ustnym w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla zakresu uprawnień wymienionego w kolumnie 4. Wykazane w kolumnie 2 akty prawne obowiązują wraz z nowelizacjami ogłoszonymi do dnia egzaminu.

Stan na styczeń 2020 r.