TERYT 2 dla gmin

Zadania gminy

Jednym z celów projektu TERYT 2, było wdrożenie rozwiązań związanych z prowadzeniem rejestrów adresowych. W wyniku realizacji projektu Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił gminom aplikację internetową, stanowiącą integralną część systemu teleinformatycznego państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, która umożliwi prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Udostępnienie ww. aplikacji miało związek z budową infrastruktury informacji przestrzennej kraju i wynikającą z tego możliwością wspólnego korzystania przez organy administracji ze zbiorów i usług danych przestrzennych. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej organy administracji jakimi są m.in. wójt (burmistrz i prezydent miasta) oraz Główny Geodeta Kraju mogą, w drodze porozumienia, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury informacji przestrzennej, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury, optymalizację dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych, a także harmonizację, bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów i usług.

Przed realizacją projektu ewidencja miejscowości, ulic i adresów prowadzona była często w zakresie własnych rozwiązań informatycznych, w arkuszach MS Excel lub w postaci analogowej. Taki stan nie tylko utrudniał automatyczną aktualizację informacji o istniejących punktach adresowych, ale też uniemożliwiał lokalizację przestrzenną adresów.

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne gminy są zobowiązanie do prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji. Ponadto w świetle postanowień art. 7a pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ewidencja miejscowości, ulic i adresów musi być zintegrowana z państwowym rejestrem granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii wyszedł naprzeciw potrzebom urzędów gmin, oferując bezpłatne rozwiązanie teleinformatyczne wspierające w sposób kompleksowy proces prowadzenia ewidencji na szczeblu gminnym. Podstawową zaletą aplikacji jest brak konieczności ponoszenia przez gminy dodatkowych kosztów związanych z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do prowadzenia baz danych ewidencji. Wykorzystanie aplikacji przez gminy ma również pozytywny wpływ na optymalizację dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych, a także harmonizację, bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów i usług.
Podstawa prawna

Podstawą prawną dot. ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest:

 • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) – w szczególności art. 7a pkt 6 oraz 47a ust. 1 i 2;
 • ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U z 2010 r. Nr 76, poz. 489) – w szczególności art. 17 ust. 2;

Opis techniczny aplikacji EMUiA

Aplikacja jest udostępniana użytkownikom za pomocą Internetu, w oparciu o rozwiązanie typu klient-serwer. Aplikacja wraz z bazą danych jest umieszczona na serwerach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, natomiast interfejs użytkownika jest udostępniony poprzez Internet. Niniejsze rozwiązanie zapewnia wysoką dostępność aplikacji, bezpieczeństwo zgromadzonych danych, oraz integrację z innymi systemami służby geodezyjnej i kartograficznej, przez co umożliwia wspólne korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych przez organy administracji.

Schemat przepływu danych w aplikacji EMUiA pomiędzy GUGiK i gminami

Aplikacja umożliwia realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z wymaganiami prawnymi. Poniżej wyszczególniono najważniejsze funkcjonalności aplikacji:

 • obsługa wniosków o nadanie numeru porządkowego budynków,
 • dodawanie, usuwanie, modyfikowanie obiektów ujawnionych w bazie danych,
 • przygotowywanie określonych prawem raportów i zestawień, np. adresów, zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku zestawienia adresów,
 • nadawanie lokalizacji przestrzennej adresom (z zastosowaniem państwowego systemu odniesień przestrzennych),
 • automatyczne nadawanie ewidencjonowanym obiektom identyfikatora IIP zgodnego z rozporządzeniem o ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych,
 • udostępnianie zbioru przy pomocy usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • dodawanie zewnętrznych źródeł danych zgodnych ze specyfikacją WFS i WMS,
 • eksportowanie danych w formacie GML zgodnym z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 • przekazywanie do państwowego rejestru granic nowych lub zmienionych danych ewidencji dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej,
 • automatyczne zapisywanie repliki bazy danych we wskazanej lokalizacji sieciowej w zdefiniowanych interwałach czasu. prowadzenie pełnej archiwizacji zmienianych danych oraz odtwarzania historii każdego obiektu oraz stanu bazy na zdefiniowany okres.

Zasady udostępniania aplikacji EMUiA

Dostęp oraz korzystanie z aplikacji jest bezpłatny. Warunkiem korzystania z aplikacji jest posiadanie w gminie stacji roboczej/roboczych z dostępem do Internetu oraz zawarcie porozumienia z Głównym Geodetą Kraju.