Narzędzia strony

Uprawnienia

Nadawanie uprawnień zawodowych

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje Główny Geodeta Kraju na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień zawodowcy, zwanej dalej „osobą zainteresowaną”.

 

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych

Osoba zainteresowana składa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa), za pośrednictwem poczty  lub osobiście. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2019 r. poz. 725). Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień zawodowych

Do wniosku dołącza się:

  1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 lub 44a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  2. wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
  3. dziennik praktyki zawodowej;
  4. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej;
  5. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych.

Dla zapewnienia jednolitości formy składanych wniosków, zaleca się składanie wniosku o nadanie uprawnień zawodowych wraz z dokumentami w skoroszycie z grzbietem, umożliwiającym wpięcie  w segregator formatu A4.

Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące część wstępną i część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego wynosi 900 zł.

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące tylko część wstępną, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, wynosi 150 zł.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony
w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.Na potwierdzeniu wniesienia opłaty powinien być zamieszczony tytuł wniesionej opłaty: „Opłata za postępowanie kwalifikacyjne” wraz z podaniem wnioskowanego zakresu uprawnień oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.

Dziennik praktyki zawodowej

Osoby zainteresowane, które rozpoczęły praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1846), w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, dokumentują przebieg praktyki zawodowej według przepisów dotychczasowych, co oznacza, że praktyka zawodowa tych osób będzie udokumentowana poprzez:

Przebieg praktyki zawodowej, w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych po wejściu w życie ww. rozporządzenia, dokumentuje się w dzienniku praktyki zawodowej, który wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Właściwość miejscowa WINGiK odnosi się do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej

Wpisy w dzienniku praktyki zawodowej powinny być dokonywane w sposób systematyczny, po wykonaniu każdej kolejnej pracy geodezyjnej lub kartograficznej.

W dzienniku praktyki zawodowej są dokonywane wpisy dotyczące prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, co oznacza, że osoby które zamierzają równocześnie odbywać praktykę przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych występujących w ramach np. dwóch zakresów uprawnień, powinni wystąpić do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w dwoma wnioskami o wydanie dziennika praktyki zawodowej, dla każdego, wykazanego we wniosku, zakresu.

Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej wynosi 45 zł a potwierdzenie jej dokonania osoba zainteresowana przedkłada, wraz z wnioskiem o wydanie dziennika praktyki zawodowej, właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.

Wydanie dziennika praktyki zawodowej winno mieć miejsce w dniu złożenia wniosku o wydanie tego dziennika, przy czym należy zwrócić uwagę, iż osoba zainteresowana składając wniosek o wydanie dziennika praktyki powinna okazać stosowne dokumenty, na podstawie których zostanie dokonany wpis do rejestru, o którym mowa w art. 44b ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.Na potwierdzeniu dokonania opłaty powinien być zamieszczony tytuł dokonanej opłaty: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej” wraz z podaniem zakresu uprawnień będącego przedmiotem praktyki oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową z tytułu wydania świadectwa potwierdzającego uzyskanie prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, w wysokości 17 zł, należy wpłacić na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie świadectwa/duplikatu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodowych pod względem formalno-prawnym, a w razie konieczności wzywa osobę zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania, natomiast wniosek spełniający wymagania formalno-prawne przekazywany jest komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.  

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia:

Wydział Kwalifikacji Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej tel.: 22 56 31 371, 22 56 31 310e-mail: gugik@gugik.gov.pl

Zobacz także:

Rys historyczny

Uwarunkowania prawne