Narzędzia strony

Uprawnienia

Informacja w sprawie egzaminów na uprawnienia zawodowe

Postępowania kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przeprowadzane są zgodnie z procedurą przewidzianą rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. 2020 r. poz. 1321).

Na rok 2022 zaplanowano 10 sesji egzaminacyjnych:

 1.     22 – 25 lutego 2022 r.
 2.     22 – 25 marca 2022 r.
 3.     26 – 29 kwietnia 2022 r.
 4.     24 – 27 maja 2022 r.
 5.     21 – 24 czerwca 2022 r.
 6.     23 – 26 sierpnia 2022 r.
 7.     20 – 23 września 2022 r.
 8.     18 – 21 października 2022 r.
 9.     15 – 18 listopada 2022 r.
 10.     13 – 16 grudnia 2022 r.

Nadawanie uprawnień zawodowych

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje Główny Geodeta Kraju na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień zawodowcy, zwanej dalej „osobą zainteresowaną”.

 

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych

Osoba zainteresowana składa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa), za pośrednictwem poczty  lub osobiście. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2019 r. poz. 725). Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień zawodowych

Do wniosku dołącza się:

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 lub 44a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 2. wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
 3. dziennik praktyki zawodowej;
 4. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej;
 5. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych.

Dla zapewnienia jednolitości formy składanych wniosków, zaleca się składanie wniosku o nadanie uprawnień zawodowych wraz z dokumentami w skoroszycie z grzbietem, umożliwiającym wpięcie  w segregator formatu A4.

Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodowych pod względem formalno-prawnym, a w razie konieczności wzywa osobę zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania, natomiast wniosek spełniający wymagania formalno-prawne przekazywany jest komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące część wstępną i część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego wynosi 900 zł.

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące tylko część wstępną, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, wynosi 180 zł.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony
w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.Na potwierdzeniu wniesienia opłaty powinien być zamieszczony tytuł wniesionej opłaty: „Opłata za postępowanie kwalifikacyjne” wraz z podaniem wnioskowanego zakresu uprawnień oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową z tytułu wydania świadectwa potwierdzającego uzyskanie prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, w wysokości 17 zł, należy wpłacić na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A.Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie świadectwa/duplikatu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju.

Przykładowy wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej

Odbiór dziennika może nastąpić osobiście na ul. Wspólnej 2 w godzinach 8:15 – 16:15; lub za pośrednictwem poczty (adres korespondencyjny: GUGIK ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa).

W przypadku wystąpienia o dziennik za pośrednictwem poczty, dziennik zostanie odesłany na adres wskazany we wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej.

W dzienniku praktyki zawodowej są dokonywane wpisy dotyczące prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, co oznacza, że osoby które zamierzają równocześnie odbywać praktykę przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych występujących w ramach np. dwóch zakresów uprawnień, powinni wystąpić do Głównego Geodety Kraju z dwoma wnioskami o wydanie dziennika praktyki zawodowej, dla każdego, wykazanego we wniosku, zakresu.

Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej wynosi 50 zł a potwierdzenie jej dokonania osoba zainteresowana przedkłada, wraz z wnioskiem o wydanie dziennika praktyki zawodowej, Głównemu Geodecie Kraju.Opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku:26 1130 1017 0020 0794 6220 0001. Na potwierdzeniu dokonania opłaty powinien być zamieszczony tytuł dokonanej opłaty: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej” wraz z podaniem zakresu uprawnień będącego przedmiotem praktyki oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej. 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia:

Wydział Kwalifikacji Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej tel.: 22 56 31 371, 22 56 31 310e-mail: gugik@gugik.gov.pl

Zobacz także:

Rys historyczny

Uwarunkowania prawne