Narzędzia strony

Uznawanie kwalifikacji

Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych występujących w dziedzinie geodezji i kartografii jest częścią ogólnego systemu uznawania kształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli państwach członkowskich Unii Europejskiej, obowiązującego Polskę od dnia 1 maja 2004 r.

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz akty wykonawcze, zgodnie z dyspozycją wynikającą z przepisów art. 87 tej ustawy organem właściwym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju działający na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 45, poz. 268, z późn. zm.).

Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji

Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego składa się na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1151, z późn. zm.). Wniosek ten składa się w języku polskim. Pisma i dokumenty w toku postępowania o uznanie kwalifikacji składa się w języku polskim lub w języku ojczystym narodowym wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

W celu złożenia wniosku w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w postaci elektronicznej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do GUGiK:
1. Przekazanie dokumentu poprzez dołączenie wypełnionego wniosku jako załącznika do formularza usługi ”Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”
2. Dostarczenie dokumentów do siedziby GUGiK (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa) w godzinach 8.15 – 16.15 (pokój 3099) na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 Mb
 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD – R/RW
 • Płyta DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
1. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIFF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB
3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Staż adaptacyjny/test umiejętności

Główny Geodeta Kraju może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, w przypadku:

 • gdy okres kształcenia lub szkolenia odbytego w państwie wnioskodawcy jest krótszy co najmniej o rok od okresu kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi, lub
 •  zasadniczej różnicy w kształceniu lub szkoleniu, lub
 • gdy zakres wykonywanego w państwie wnioskodawcy zawodu różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a różnica ta odnosi się do określonego kształcenia lub szkolenia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Staż adaptacyjny nie może przekraczać trzech lat.

Wnioskodawca ponosi koszty odbywania stażu adaptacyjnego albo przeprowadzania testu umiejętności.

Główny Geodeta Kraju, w trakcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji sprawdza, czy wiedza i umiejętności nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego mogą wyrównać w całości lub w części zasadnicze różnice w kształceniu lub szkoleniu.
Konieczność odbycia stażu albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza Główny Geodeta Kraju w drodze postanowienia. W postanowieniu tym ustala się okres trwania stażu adaptacyjnego oraz jego program. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia dokonuje wyboru między stażem adaptacyjnym a testem umiejętności i powiadamia o tym Głównego Geodetę Kraju.
Staż adaptacyjny odbywa się i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Szczegóły odbycia stażu adaptacyjnego i przeprowadzenia testu umiejętności regulują przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 219, poz. 1406).

Wymagania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji do wykonywania poszczególnych zawodów regulowanych występujących w dziedzinie geodezji i kartografii dotyczą wykształcenia oraz praktyki zawodowej. W przypadku zawodów, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 520) wymagane jest wykształcenie w obszarze nauk technicznych, którego program zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu geodezji, natomiast dla zawodów, o których mowa w art. 43 pkt 6 i 7 w/w ustawy, wymagane jest wykształcenie w obszarze nauk technicznych lub obszarze nauk przyrodniczych, którego program zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: odpowiednio, kartografii – w przypadku zakresu 6, fotogrametrii i teledetekcji – w przypadku zakresu 7. Wymagania kwalifikacyjne dotyczące praktyki zawodowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 . w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176).

Wykaz literatury pomocnej przy uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do spełnienia wymogów kwalifikacyjnych opublikowany został w BIP na stronie podmiotowej GUGiK:

Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego

Przykłady pytań egzaminacyjnych występujących w testach umiejętności dla osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji do wykonywania poszczególnych zawodów regulowanych występujących w dziedzinie geodezji i kartografii opublikowane zostały w BIP na stronie podmiotowej GUGiK:

Treść pytań egzaminów pisemnych w roku 2014

Zakończenie postępowania

Po zakończeniu postępowania Główny Geodeta Kraju wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji i wpisuje dane osoby, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego w dziedzinie geodezji i kartografii, w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe.
Osoba, której kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego zostały uznane, posługuje się tytułem ustalonym dla danego zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub jego skrótem.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 520),
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1151, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 219, poz. 1406),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 45, poz. 268, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz.U. poz. 1049, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. poz. 176).

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia:
Wydział Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK, tel.: 22 56 31 313, e-mail: gugik@gugik.gov.pl