Produkty

Produkty Projektu GBDOT

BDOT10k

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), budowana zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi dotyczącymi baz danych przestrzennych, zawiera 9 kategorii klas obiektów topograficznych. Baza ta będzie zasilana danymi z różnych rejestrów prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną oraz inne instytucje publiczne. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) zawiera następujące kategorie klas obiektów.

Od lewej strony nazwy warst: BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA, SIEĆ KOMUNIKACYJNA, SIEĆ WODNA, POKRYCIE TERENU, KOMPLEKSY UŻYTKOWANIA TERENU, TERENY CHRONIONE, SIEĆ UZBROJENIA TERENU, JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO, INNE OBEKTY STANOWIĄCE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TOPOGRAFII TERENU. Po prawej odpowiadajace im wycinki map ułożone jeden na drugim

Dane dotyczące granic administracyjnych, nazewnictwa geograficznego oraz nazewnictwa ulic, pozyskiwane do BDOT10k, niezbędne przy tworzeniu map topograficznych, zgodne są z właściwymi rejestrami źródłowymi: Państwowym Rejestrem Granic, Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych, Ewidencją Miejscowości, Ulic i Adresów.

W zakresie tworzenia BDOT10k zostało zrealizowane ostatnie zamówienie publiczne na uzupełnienie i aktualizację istniejących zbiorów bazy danych obiektów topograficznych oraz dostosowanie do struktur określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279 poz. 1642)”.

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami województw, w których wykonywane były prace w etapach: 2010-2011 kolor błekitny, 2011 - 2013 kolor zielony oraz biały kreskowany na którym jedynie dostowano istniejące bazy do wymogów aktulanych przepisów 

W wyniku ww. zamówienia baza danych obiektów topograficznych pokrywa dziś 100% powierzchni kraju.

BDOO

 Dwie mapy Polski w kolorze niebieskim BDOT10k oraz zielonym BDOO. Pomiędzy nimi czerwona strzałka wskazująca w prawo kierunek generalizacji danych
W grudniu 2014 r., w wyniku generalizacji bazy BDOT10k, została utworzona dla obszaru całego kraju baza BDOO, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych. W efekcie realizacji zadania zostały wdrożone procesy automatycznej generalizacji bazy BDOT10k z wykorzystaniem narzędzia FME (oprogramowanie typu ETL).
Zaimplementowane procesy  polegały na:

 • wstępnej selekcji danych z BDOT10k na podstawie kryteriów narzuconych przez rozporządzenie,
 • generalizacji poszczególnych klas obiektów, w zależności od klasy obiektów jest to proces automatyczny lub półautomatyczny, 
 • wykonaniu procesu uproszczenia i zapisania danych do struktury zgodnej z rozporządzeniem, w podziale na zbiory danych, odpowiadające poszczególnym województwom.

Na przykładzie wycinka mapy Warszawy pokazana została większa szczegółowość informacji prezentowanych w BDO250GIS (po prawej stronie) w stosunku do bazy BDO

Oznaczenie kolorów:

 • pomarańczowy - zabudowa
 • niebieski - wody
 • ciemny zielony - lasy
 • jasny zielony - trawy i grunty orne

Dane BDOO zostały udostępnione użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Prace związane z generalizacją baz danych przestrzennych, ich prezentacją kartograficzną oraz automatyzacją tych procesów będą kontynuowane w GUGiK w kolejnych projektach.

Opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000 dla wybranych obszarów miejskich na podstawie bazy BDOT10k

W ramach zadania na opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000 dla wybranych obszarów miejskich, wykonano 1283 arkuszy mapy topograficznej.
Mapy były opracowane w ramach zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych. W toku prac zostały wykonane następujące zadania:

 • opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,
 • opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie danych z NMT,
 • opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG,
 • redakcja treści mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k,
 • redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,
 • zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.

Lokalizację przestrzenną opracowanych arkuszy zawiera poniższa mapa.

Zakres przestrzenny opracowania map topograficznych nowej generacji

czerwony - arkusze wykonane w I etapie, zielony- arkusze wykonane w II etapie , żółty- arkusze wykonane w III etapie

Opracowanie nowej generacji cyfrowych i analogowych map topograficznych w skalach:
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000.

W ramach zadania na opracowanie nowej generacji map topograficznych, po raz pierwszy od wielu lat zostały opracowane arkusze mapy topograficznej w skalach 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000. Ostatnia aktualizacja mapy topograficznej wydania Głównego Geodety Kraju, w skali 1:25 000 w układzie ‘65, jest datowana na 1989 rok, mapy w skali 1:50 000 w układzie ‘92 – na 2004 rok, zaś mapy w skali 1:100 000 na rok 1978.
Mapy nowej generacji powstały na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych.

Niniejsze zadanie obejmowało opracowanie map w 2 wariantach (wariant 1 – opracowanie zgodne z rozporządzeniem, wariant 2 – opracowanie wzbogacone o cieniowanie) dla następujących arkuszy:

 • 8 arkuszy mapy w skali 1 : 25 000 o godłach: M-34-75-C-a, M-34-75-C-b, M-34-75-C-c, M-34-75-C-d, N-34-139-A-a, N-34-139-A-b, N-34-139-A-c, N-34-139-A-d;
 • 2 arkusze mapy w skali 1:50 000  o godłach: M-34-75-C, N-34-139-A;
 • 2 arkusze mapy w skali 1:100 000 o godłach: M-34-75, N-34-139.

Wynik opracowania i powstałe wnioski z realizacji posłużą wypracowaniu ostatecznego obrazu kartograficznego dla całego szeregu skalowego cywilnych map topograficznych. Jednocześnie realizacja niniejszego pilotażowego opracowania jest ważnym doświadczeniem przed planowanym wdrożeniem produkcyjnym tworzenia map topograficznych w Polsce.

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami, w których odbywały się prace podczas kolejnych etpaów. Kolor czerwony - arkusze wykonywane w I etapie, zielony- arkusze wykonywane w II etapie, żółty- arkusze wykonywane w III etapie

Zakres przestrzenny opracowania map topograficznych nowej generacji.

Wybrane arkusze map topograficznych nowej generacji

Wybrane arkusze map topograficznych nowej generacji.

KSZBDOT

Opracowany i wdrożony Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) jest niezbędnym elementem w programie budowy bazy danych obiektów topograficznych w Polsce. Utworzony system zarządzania jest narzędziem wykorzystywanym do aktualizacji i przetwarzania danych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Wojewódzkich Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dane z systemu zarządzania są udostępniane przez portal www.geoportal.gov.pl zarówno użytkownikom prywatnym jak i systemom informacji przestrzennej. Rozwiązania zastosowane w KSZBDOT znacznie ułatwiają zarządzanie danymi w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, co przyczynia się do  podniesienia jakości zbiorów danych i efektywnego rozwoju BDOT10k.

Schemat prezentuje przepływ informacji w systemie od bazy do użytkownika

Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych umożliwia, między innymi:

 • aktualizację zbiorów danych BDOT10k, BDOO,
 • wspieranie procesu aktualizacji standardowych opracowań kartograficznych,
 • udostępnianie danych przestrzennych i metadanych funkcjonalności na potrzeby publikacji za pomocą usług OGC poprzez portal www.geoportal.gov.pl,
 • sprawną i zgodną ze standardami technicznymi kontrolę danych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • ocenę jakości zbiorów danych, 
 • realizację generalizacji bazy BDOT10k do bazy BDOO z wykorzystaniem narzędzia FME (oprogramowania typu ETL).

Zrzut ekranu okna KSZBDOT. Od lewej menu, po prawej okno mapy

Centrum zapasowe Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych

Podstawowym celem utworzonego w ramach Projektu GBDOT Centrum zapasowego Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych jest zwiększenie bezpieczeństwa danych. Dzięki utworzonemu Centrum możliwe jest zabezpieczenie przed zniszczeniem np. w wyniku zdarzeń losowych, danych przestrzennych gromadzonych w Krajowym Systemie Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych.

Ortofotomapa

Cyfrowa ortofotomapa o rozdzielczości terenowej 10 m jest rastrowym, kartometrycznym obrazem terenu powstałym w wyniku przetworzenia i poddania korekcji geometrycznej zdjęć lotniczych lub scen satelitarnych. Ortofotomapa prezentuje w najbardziej rzeczywisty sposób stan pokrycia i zagospodarowania terenu, czego nie oddaje tradycyjna mapa. Rozdzielczość terenowa ortofotomapy daje możliwość precyzyjnego identyfikowania obiektów. W ramach Projektu wykonane zostały ortofotomapy cyfrowe na bazie zobrazowań lotniczych dla ponad 200 miast Polski.  Zadanie zostało zrealizowane w uzgodnieniu z  Projektem ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami). Ortofotomapa jest jednym z podstawowych źródeł pozyskiwania geometrii i położenia obiektów gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych.

Aktualność ortofotomap w PZGiK – stan na marzec 2015 r. (źródło: CODGiK). Kolory: niebeski 2007 i starsze, ciemno zielony 2009, jasno zielony 2010, żółty 2011, pomarańczowy 2012, rózówy 2013, bordowy 2014

Aktualność ortofotomap w PZGiK – stan na marzec 2015 r. (źródło: CODGiK).

Osnowa geodezyjna

Osnowa wysokościowa jest usystematyzowanym zbiorem punktów geodezyjnych (reperów) o określonej wysokości względem przyjętej powierzchni odniesienia, dla których wyznaczono matematycznie ich wzajemne położenie i dokładność usytuowania. Punkty osnowy geodezyjnej, w tym osnowy wysokościowej, stanowią podstawę do wykonywania wszelkich robót geodezyjnych, poczynając od pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, a skończywszy na skomplikowanych pomiarach  realizacyjnych. Modernizacja osnowy polega na doprowadzeniu osnowy do stanu odpowiadającego geodezyjnym standardom technicznym, określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352). Modernizacja osnowy wysokościowej obejmuje wykonanie prac geodezyjnych, w szczególności polegających na przeglądzie punktów, odtworzeniu lub założeniu nowych znaków geodezyjnych i urządzeń zabezpieczających te znaki oraz ich pomiarze wykonaniu pomiarów, wyrównaniu wyników i aktualizacji bazy danych PRPOG .
W ramach Projektu GBDOT wykonano modernizację podstawowej osnowy wysokościowej obejmującej 16 266   punktów I klasy i 25 870   punktów II klasy, wykonując:

 • założenie nowych reperów i pomiar podstawowej osnowy wysokościowej II klasy na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego;
 • opracowanie danych pomiarowych i łączne wyrównanie podstawowej osnowy wysokościowej w wysokościowym układzie odniesienia PL-EVRF2007-NH.

W wyniku modernizacji osnowy została zaktualizowana baza danych Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych, Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG) oraz wprowadzony na obszarze kraju europejski układ wysokościowy EVRS2007.

Szkolenia dla użytkowników

W ramach zadania na przeprowadzenie szkoleń z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000 (BDOT10k) w dwóch edycjach szkoleń, zostało przeszkolonych:

 • 120 pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w tym Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Miast i Starostw;
 • 600 pracowników z następujących branż: administracja publiczna, bezpieczeństwo i obronność, zarządzanie przestrzenią, ochrona środowiska, leśnictwo, infrastruktura, służby ratownicze, statystyka, inne.

Na podstawie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród kursantów głównym powodem uczestnictwa w szkoleniu była chęć zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie BDOT10k. Jak można zauważyć, szkolenie przyniosło oczekiwany efekt, prawie wszyscy uczestnicy (99%) zdeklarowali, że poszerzyli swoją wiedzę, a samo szkolenie spełniło ich oczekiwania.

Większość uczestników oceniła poruszane w trakcie szkolenia zagadnienia jako odpowiednie, dostosowane do tematyki szkolenia oraz swojego poziomu zaawansowania. Treść została oceniona jako zgodna z tematem, a zdobyta wiedza i umiejętności, przez znaczącą większość kursantów, zostanie wykorzystana w ich dalszym życiu zawodowym. Prawie wszyscy uczestnicy ocenili również przygotowane materiały jako przydatne do samodzielniej pracy i wykorzystania ich po zakończeniu szkolenia.