Narzędzia strony

GBDOT

Logo Projektu GBDOT. Niebieski napis GBDOT wpisany w kontur granicy Polski 

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)
wraz z Krajowym Systemem Zarządzania

Projekt „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania” realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 176 200 000,00 zł, z czego maksymalna kwota dofinansowania środkami unijnymi stanowi 85%.

Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30 listopada 2015 roku.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-018/09-00 została zawarta 25 września 2009 r. 

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania” jest największym realizowanym obecnie w Polsce przedsięwzięciem geodezyjno – informatycznym w zakresie budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów przestrzennych i zjawisk na obszarze całego kraju. Według przewidywań, z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) jako rejestru publicznego, korzystać będzie administracja publiczna oraz setki tysięcy obywateli i przedsiębiorców rocznie. BDOT10k dostarczy wiarygodnych informacji wszystkim instytucjom publicznym i podmiotom gospodarczym, zainteresowanym tworzeniem systemów geoinformacyjnych dla wspomagania realizacji ich własnych zadań oraz podejmowania właściwych decyzji.


Głównymi odbiorcami ostatecznymi projektu i użytkownikami danych są:

 • Urzędy administracji publicznej
 • Jednostki samorządowe wszystkich szczebli
 • Służby mundurowe
 • Policja
 • Straż pożarna
 • Straż graniczna
 • Straż miejska
 • Inspekcja transportu drogowego
 • Centra zarządzania kryzysowego
 • Ratownictwo medyczne

Nadrzędnym celem Projektu GBDOT jest zapewnienie sprawnej obsługi i bezpiecznego udostępniania zasobów danych topograficznych i geograficznych gromadzonych przez polską Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Dane z rejestrów referencyjnych dostępne będą dla zainteresowanych użytkowników w formie bezpośredniej w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wojewódzkich Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dostępne będą również w formie usług danych przestrzennych poprzez krajowy portal infrastruktury informacji przestrzennej www.geoportal.gov.pl i lokalne systemy informacji przestrzennej.

Realizacja Projektu zakłada pięć podstawowych celów.

Schemat przedstawia pięć głównych celów Projektu GBDOT: Budoa bazy Danych Obiektów Topograficznych, Budowa Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych, Integracja i standaryzacja danych, Zasilenie BDOT, Udostępnienie zbiorów danych poprzez serwis www.geoportal.gov.pl

Budowa BDOT10k w szczególności zagwarantuje:

 • wzmocnienie infrastruktury informacji przestrzennej państwa poprzez integrację istniejących rejestrów i baz danych z bazą danych obiektów topograficznych dla obszaru całego kraju,
 • rozwój przedsiębiorczości poprzez bezpośredni dostęp on-line do aktualnych rejestrów bazy danych obiektów topograficznych,
 • znaczące skrócenie czasu oczekiwania na aktualne, wysokiej jakości dane topograficzne i tematyczne,
 • usprawnienie procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez dostarczanie danych niezbędnych do prowadzenia analiz i symulacji na wszystkich szczeblach administracyjnych,
 • zwiększenie dostępności do usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną w zakresie baz danych przestrzennych w ramach platformy ePUAP.

Aby sprawnie realizować ww. zadania, przede wszystkim w aspekcie przyjmowania danych do zasobu, ich kontroli, aktualizacji oraz udostępniania użytkownikom na poziomach wojewódzkich i poziomie centralnym opracowano i wdrożono Krajowy Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT).