Przetwarzanie danych osobowych w obszarze dostosowania i weryfikacji baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z prowadzonymi pracami w ramach projektów ZSIN Faza I oraz Faza II informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w obszarze dostosowania i weryfikacji baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta/Prezydent właściwy dla realizacji umowy na „Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (…)” oraz „Weryfikację realizacji procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN”
     Wykaz Starostów:
          * ZSIN Faza I 
          * ZSIN Faza II

2. Administrator (Starosta/Prezydent) na portalu informacyjnym właściwym dla starostwa powiatowego publikuje dane kontaktowe do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów na „Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (…)” oraz „Weryfikację realizacji procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN”

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są porozumienia zawarte między Głównym Geodetą Kraju a właściwymi Starostami w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz umowy na: „Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (…)” i „Weryfikację realizacji procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN” zawarte pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a wykonawcami tych prac, którzy wymienieni zostali w zestawieniach poniżej w pkt 6.

5. Kategoriami danych osobowych mogą być dane osobowe w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w szczególnosci w zakresie:
     a. imiona i nazwiska, imion rodziców, PESEL, NIP, obywatelstwa, płci;
     b. tytułu prawnego do posiadanej nieruchomości, nr Księgi Wieczystej/Elektronicznej Księgi Wieczystej i danych zawartych w tych dokumentach i rejestrach;
     c. adresu miejsca pobytu stałego.

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych mogą być podmioty przetwarzające te dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Głównym Geodetą Kraju w zakresie dostosowania i weryfikacji baz danych EGiB do wymagań ZSIN:
     Podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych:
          a. Wykonawcy umów na dostosowanie baz danych EGiB :
               * ZSIN Faza I 
               * ZSIN Faza II 

          b. Wykonawcy umów weryfikacji procesu dostosowania baz danych EGiB:
               * ZSIN Faza I 
               * ZSIN Faza II 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest tożsamy z zakończeniem realizacji umów wykazanych w zestawieniu ZFI i ZFII.

9. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z właściwego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który prowadzi Starosta.

12. Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.