Przetwarzanie danych osobowych w obszarze tworzenia i utrzymania ZSIN, w tym Centralnego Repozytorium ZSIN

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w obszarze tworzenia i utrzymania ZSIN, w tym Centralnego Repozytorium ZSIN:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail: iod@gugik.gov.pl, www.gugik.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN).

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101).

5. Kategoriami danych osobowych mogą być dane osobowe w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w szczególnosci w zakresie:

     a. imiona i nazwiska, imion rodziców, PESEL, NIP, obywatelstwa, płci;
     b. tytułu prawny do posiadanej nieruchomości, nr Księgi Wieczystej/Elektronicznej Księgi Wieczystej i danych zawartych w tych dokumentach i rejestrach;
     c. adresu miejsca pobytu stałego.

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające te dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem w celu:
     a. przetwarzania danych osobowych zawartych w centralnym repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków (CR ZSIN):
          * z obszaru powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGiB obejmującymi cały obszar powiatu: (Zestawienie 1)
          * z obszaru powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGiB z jednostek ewidencyjnych: (Zestawienie 2)

          Podmiot uprawniony do przetwarzania danych osobowych:
               * Asseco Poland S.A., ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa

     b. przetwarzania danych osobowych na potrzeby oceny jakości powiatowych baz danych EGiB w związku z wdrożeniem ZSIN: (Zestawienie 3)

          Podmiot uprawniony do przetwarzania danych osobowych:
               * Asseco Poland S.A., ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa

     c. przetwarzania danych osobowych w zakresie wdrożenia i rozbudowy systemu teleinformatycznego ZSIN:

          Podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych:
               * Asseco Poland S.A., ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa;
               * Avility Sp. z o.o ul. Gwiaździsta 15a lok. 411, 01-651 Warszawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest tożsamy z czasem prowadzenia przez Głównego Geodetę Kraju zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

9. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z właściwego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który prowadzi Starosta.

12. Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.