Narzędzia strony

enviDMS (PL)

kontur mapy poslki w kolorze zielonym z nałozonymi dwiema falami przebiegającymi w połowie wysokości po prawej stronie napis enviDMS 

enviDMS

Projekt Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznychenviDMS, realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z partnerem zagranicznym – Kartverket (Norwegian Mapping Authority) oraz partnerem krajowym – Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, jest dofinansowywany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiskowego i działań kontrolnych

Projekt stanowi rozwinięcie dotychczasowych prac Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii związanych z opracowaniem przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną tematycznej Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000.

Porozumienie w sprawie Projektu Nr 418/2013/Wn50/MN-xn-03/D zostało podpisane w dniu 03.07.2013 r.

Szacowany całkowity kwalifikowalny koszt realizacji Projektu wynosi 16 564 800,00 zł. Poziom dofinansowania Projektu ze środków Programu nie przekroczy 85% całkowitego kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu. Beneficjent zapewnia współfinansowanie Projektu w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych.

Termin realizacji projektu upływa 30.04.2017 r.

Celem projektu jest poprawa i upowszechnienie dostępu do tematycznej informacji przestrzennej opracowanej i udostępnianej przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną poprzez opracowanie modelu bazy przestrzennych danych dotyczących środowiska przyrodniczego w Polsce, w szczególności obejmujących dane hydrograficzne i hydrologiczne wraz z systemem jego zarządzania. 

Pozostałe cele projektu to m.in.:

 1. zwiększenie liczby wielorozdzielczych, wieloreprezentacyjnych i wielkoskalowych baz danych i usług danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego prowadzonych i udostępnianych przez administrację publiczną drogą elektroniczną,
 2. zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych i usług przestrzennych z pozostałymi zbiorami włączonymi do krajowej infrastruktury.

Projekt w sposób wyraźny wpłynie na rozwój georeferencyjnych rejestrów dotyczących środowiska przyrodniczego prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, rozbudowę krajowej infrastruktury informacji  przestrzennej oraz wzmacnianie dwustronnych stosunków polsko - norweskich. Opracowany model bazy danych przestrzennych wraz z systemem zarządzania będzie elementem specjalistycznych i branżowych systemów informacji przestrzennej, niezbędnych dla funkcjonowania wszystkich działów administracji publicznej, w tym dla  podejmowania działań bieżących o charakterze zarządczym, planowania, monitoringu i programowania strategicznego. Rezultatem Projektu będzie także doskonalenie umiejętności pracowników w administracji publicznej, organów ochrony środowiska oraz Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie korzystania z informacji przestrzennej dotyczącej środowiska przyrodniczego.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy – produkty, które powstają w wyniku realizacji Projektu, będą wykorzystywane na terenie całego kraju. Lokalizacja, w której znajdować się będą elementy infrastruktury informatycznej Projektu mieścić się będzie w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

W ramach Projektu podejmowane są następujące Działania: 

 1. Zarządzanie;
 2. Opracowanie i wdrożenie modelu bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania;
 3. Harmonizacja, integracja i standaryzacja danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego;
 4. Załadowanie istniejących i przetwarzanie gromadzonych danych do modelu bazy danych przestrzennych oraz systemu zarządzania;
 5. Zebranie testowych danych przestrzennych oraz ich załadowanie do modelu bazy danych przestrzennych oraz systemu  zarządzania;
 6. Udostępnienie cyfrowych, kartograficznych opracowań tematycznych oraz uruchomienie usług danych przestrzennych;
 7. Szkolenia związane z Projektem;
 8. Promocja i informacja.

Grupę docelową Projektu stanowią:

 1. ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 2. KZGW i inne centra przetwarzania danych przestrzennych prowadzone przez administrację publiczną, w tym służby podległe Ministrowi Środowiska,
 3. użytkownicy bazy danych korzystający z informacji przestrzennej dotyczącej środowiska przyrodniczego między innymi za pomocą usług danych przestrzennych przez www.geoportal.gov.pl.