Stan realizacji prac

W ramach Projektu, w 2013 r. zrealizowano następujące zadania:

 1. utworzono Zespół projektowy składający się z członków o następujących rolach: kierownik projektu, stanowisko ds. wdrażania projektu, stanowisku ds. zamówień publicznych, stanowisko ds. płacowych,
 2. prowadzono prace administracyjne i finansowe związane z zarządzaniem projektem,
 3. rozpoczęto pracę nad realizacją Działań merytorycznych w Projekcie,
 4. zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby Zespołu projektowego,
 5. opracowano system identyfikacji wizualnej oraz księgę znaku Projektu,
 6. zorganizowano konferencję inaugurującą Projekt w dniu 23 października 2013 r. w Sali Kinowej  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
 7. uruchomiono stronę internetową Projektu,
 8. zakupiono materiały informacyjno-promocyjne Projektu,
 9. prowadzono działania informacyjno-promocyjne podczas:
  1. XXVI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Dreźnie, Niemcy (prezentacja posteru),
  2. VI Ogólnopolskiego seminarium naukowego pt. „Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji przestrzennej”
   w Warszawie,
  3. XXXVI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej pt. „Efektywność prezentacji kartograficznej” w Warszawie (wygłoszenie referatu oraz w części wystawienie roll up'u promocyjnego projektu),
  4. XXIII konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pt. „Infrastruktura informacji przestrzennej dźwignią rozwoju społeczeństwa informacyjnego” w Warszawie (wystawienie roll up'u promocyjnego projektu, dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych),
  5. Konferencji "GIS w Stolicy w Warszawie" (stoisko promocyjne projektu).

W ramach Projektu, w 2014 r. zrealizowano następujące zadania:

 1. powiększono Zespół projektowy o stanowisko ds. technologii informacyjnych w Projekcie,
 2. prowadzono prace administracyjne i finansowe związane z zarządzaniem projektem,
 3. prowadzono prace merytoryczne związane z:
  1. opracowaniem modelu bazy danych przestrzennych,
  2. harmonizacją, integracją i standaryzacją bazy danych oraz cyfrowych map hydrograficznych,
  3. budową systemu zarządzania danymi przestrzennymi,
  4. przetworzeniem istniejących i gromadzeniem nowych danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych,
  5. udostępnieniem cyfrowych, kartograficznych opracowań tematycznych oraz uruchomieniem usług danych przestrzennych;
 4. zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby Zespołu projektowego,
 5. prowadzono działania informacyjno-promocyjne podczas:
  1. XXXVII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Toruniu (wystawienie banneru promocyjnego, dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych),
  2. XXIV Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej w Warszawie (wystawienie roll up'u promocyjnego projektu, dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych).

W ramach Projektu, w 2015 r. zrealizowano następujące zadania:

 1. prowadzono prace administracyjne i finansowe związane z zarządzaniem Projektem,
 2. prowadzono prace związane z:
  1. opracowaniem modelu bazy danych przestrzennych,
  2. harmonizacją, integracją i standaryzacją bazy danych oraz cyfrowych map hydrograficznych,
  3. wytycznymi opracowania baz danych HYDRO10k i HYDRO50k oraz mapami hydrograficznymi KARTOH10k i KARTOH50k,
  4. tłumaczeniem na język angielski w/w standardów,
  5. rozbudową Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) w zakresie zarządzania danymi hydrograficznymi,
  6. wykonaniem i weryfikacją kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych o szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000 i 1:50 000,
 3. zakupiono sprzęt i oprogramowanie w celu rozbudowy infrastruktury serwerowej na potrzeby Projektu,
 4. zakupiono usługi asysty technicznej i konserwacji dla Oracle,
 5. zakupiono materiały promocyjne,
 6. zorganizowano seminarium tematyczne dotyczące baz danych hydrograficznych oraz cyfrowych map hydrograficznych,
 7. prowadzono działania informacyjno-promocyjne podczas:
  1. Akademii Kartografii we Wrocławiu (wystawienie roll up’u),
  2. Dni Mapy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie (wystawienie ścianki wystawienniczej),
  3. 27. Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Rio de Janeiro, Brazylia (wygłoszenie referatu),
  4. Konferencji podsumowującej Projekty GBDOT, Geoportal 2, Teryt 3, ZSIN – Faza I realizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (wystawienie ścianki wystawienniczej),
  5. XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Warszawie (wystawienie roll up’u, stanowisko promocyjne Projektu, dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych),
  6. Konferencji „Środowisko Informacji 2015” w Warszawie (stanowisko promocyjne Projektu, dystrybucja materiałów informacyjnych).

W ramach Projektu, w 2016 r. zrealizowano następujące zadania:

 1. prowadzono prace administracyjne i finansowe związane z zarządzaniem Projektem,
 2. prowadzono prace merytoryczne związane z:
  1. weryfikacją modelu bazy danych przestrzennych,
  2. rozbudową Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) w zakresie zarządzania danymi hydrograficznymi,
  3. wykonaniem i weryfikacją kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych o szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000 i 1:50 000,
  4. kontrolą jakości produktów opracowanych w ramach umowy na Wykonanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych w ramach Projektu enviDMS,
  5. udostępnianiem cyfrowych map hydrograficznych za pomocą usług danych przestrzennych opracowanych w ramach Projektu,
 3. prowadzono działania informacyjno-promocyjne podczas: 
  1. XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Zwierzyńcu (wystawienie ścianki wystawienniczej, roll up’u oraz prezentacja posteru).

W ramach Projektu, w 2017 r. zrealizowano następujące zadania:

 1. prowadzono prace administracyjne i finansowe związane z zarządzaniem Projektem,
 2. prowadzono prace merytoryczne związane z:
  1. rozbudową Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) w zakresie zarządzania danymi hydrograficznymi,
  2. organizacją i przeprowadzeniem szkoleń oraz identyfikacją „Dobrych praktyk” wykorzystania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych opracowanych w ramach Projektu enviDMS,
  3. udostępnianiem cyfrowych map hydrograficznych za pomocą usług danych przestrzennych opracowanych w ramach Projektu,
 3. zakupiono materiały informacyjno-promocyjne Projektu, 
 4. zorganizowano konferencję kończącą Projekt enviDMS w dniu 28 marca 2017 r. we Wrocławiu,
 5. prowadzono działania informacyjno-promocyjne podczas 28. Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone (prezentacja posteru).