Fundusz Współpracy Dwustronnej

Fundusz Współpracy Dwustronnej

Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD) został ustanowiony, aby przyczynić się do ogólnego celu Funduszy EOG, jakim jest wzmocnienie współpracy miedzy Państwami-Darczyńcami i Państwami-Beneficjentami. FWD ma za zadanie usprawnić wymianę doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy Beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców.

W ramach FWD, Główny Urząd Geodezji i Kartografii zrealizował Projekt pn.: „Wymiana doświadczeń w zakresie danych przestrzennych pomiędzy Polską a Norwegią”. Partnerem Projektu jest Norweski Urząd ds. Kartografii – KARTVERKET (http://kartverket.no/).

Zgodnie z założeniami, w ramach Projektu odbyły się dwie wizyty studyjne: jedna w Polsce, a druga w Norwegii. Wizyty studyjne stanowiły platformę niezbędną do wymiany doświadczeń polskich i norweskich w zakresie tworzenia, udostępniania i wykorzystania tematycznych baz danych przestrzennych z zastosowaniem współczesnych rozwiązań technologicznych IT, w szczególności dotyczących środowiska przyrodniczego. Wizyty studyjne posłużyły jako odpowiednie narzędzie do wzmocnienia współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi ekspertami w zakresie potencjału technicznego i wykorzystania elektronicznych usług świadczonych przez administrację publiczną.

Projekt przyczynił się do osiągnięcia jednego z celów Projektu "Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych", tj. poprawę wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów pomiędzy Państwami-Beneficjentami i innymi Państwami Członkowskimi UE.

Wizyta studyjna w Polsce

W dniach 24-25 października 2013 r. przedstawiciele Partnera Projektu – KARTVERKET (Norwegian Mapping Authority) odbyli wizytę studyjną w Warszawie. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia i udostępnienia baz  danych przestrzennych w Polsce.

W trakcie pierwszego dnia spotkania w siedzibie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, przedstawiciele KARTVERKET zapoznali się ze strukturą i działalnością Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Polsce oraz Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jednocześnie, pracownicy CODGiK przedstawili aplikację GEOPORTAL.GOV.PL oraz systemem ASG-EUPOS. Przedstawiciele KARTVERKET zaprezentowali możliwości wzmocnienia współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi ekspertami w zakresie korzystania z e-usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez SDI oraz zakres standaryzacji danych przestrzennych gromadzonych przez norweską administrację publiczną.

Drugiego dnia spotkania w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, pracownicy Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej zaprezentowali dane przestrzenne pozyskiwane w Projektach ISOK oraz GBDOT, tj. produkty lotniczego skanowania laserowego oraz bazę danych obiektów topograficznych w skali 1:10 000.

Foto. 1. W siedzibie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, od lewej: Anna Bober (CODGiK), Morten Borrebæk, Olaf Østensen
W siedzibie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, od lewej: Anna Bober (CODGiK), Morten Borrebæk, Olaf Østensen.

Foto. 2. W siedzibie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, od lewej: Artur Lichański (CODGiK), Olaf Østensen, Morten Borrebæk
W siedzibie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, od lewej: Artur Lichański (CODGiK), Olaf Østensen, Morten Borrebæk.

Wizyta studyjna w Norwegii

W dniach 23-24 czerwca 2014 r. przedstawiciele Projektu enviDMS, odbyli wizytę studyjną u Partnera Projektu - KARTVERKET (Norwegian Mapping Authority). Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia i udostępnienia baz  danych przestrzennych.

W trakcie pierwszego dnia spotkania w siedzibie Kartverket w Hønefoss, przedstawiciele GUGiK zapoznali się z głównymi zadaniami realizowanymi przez norweską służbę geodezyjno-kartograficzną. Øystein Dokken szczegółowo przedstawił rodzaje gromadzonych zbiorów danych przestrzennych, zasady ich aktualizacji i wykorzystywane narzędzia do generalizacji. Dodatkowo nakreślił zasady wymiany danych w ramach porozumienia Geovekst, które zrzesza zarówno instytucje publiczne, firmy prywatne i organizacje społeczne.

Drugiego dnia przedstawiciele GUGiK zostali zaproszeni do siedziby Norges vassdrags-og energidirektorat (Norwegian Water Resources and Energy Directorate). Bjørn Lytskjold, Kierownik Wydziału Geoinformatycznego oraz Astrid Voksø Starszy Inżynier GIS, szczegółowo zaprezentowali prowadzone bazy danych obiektów hydrograficznych i hydrotechnicznych. Ponadto przedstawili możliwości wykorzystania prowadzonych baz do analiz lokalalizacji elektrowni wodnych, obszarów zagrożonych powodzią oraz wyznaczenia stref dla rzek chronionych.


Foto. 1. W siedzibie KARTVERKET, Honefoss, od lewej: Iwona Leszczyńska, Karolina Szyszkowska, Olaf Østensen, Jerzy Zieliński.
W siedzibie KARTVERKET, Honefoss, od lewej: Iwona Leszczyńska, Karolina Szyszkowska, Olaf Østensen, Jerzy Zieliński.

Foto. 2. Pracowania kartograficzna – prezentacja aktualizacji norweskiej bazy danych topograficznych w skali 1:50 000, KARTVERKET, Honefoss

Pracowania kartograficzna – prezentacja aktualizacji norweskiej bazy danych topograficznych w skali 1:50 000, KARTVERKET, Honefoss.
Foto. 3. W siedzibie Norges vassdrags-og energidirektorat, Oslo, od lewej: Iwona Leszczyńska, Astrid Voksø, Karolina Szyszkowska, Bjørn Lytskjold, Jerzy Zieliński
W siedzibie Norges vassdrags-og energidirektorat, Oslo, od lewej: Iwona Leszczyńska, Astrid Voksø, Karolina Szyszkowska, Bjørn Lytskjold, Jerzy Zieliński.

Foto. 4. Centrum monitoringu sytuacji hydrologicznej w Norwegii, Norges vassdrags-og energidirektorat, Oslo
Centrum monitoringu sytuacji hydrologicznej w Norwegii, Norges vassdrags-og energidirektorat, Oslo.