Multimedia

Wstęp i podstawowe informacje o projekcie ISOK

Szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR cel i realizacja

Podstawowe informacje o projekcie ISOK. Rola GUGiK w projekcie ISOK 

Lotnicze skanowanie laserowe

Lotnicze skanowanie laserowe

Przegląd danych LiDAR pod kątem zaplanowanych parametrów nalotu i skanowania laserowego

Opracowanie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego

Opracowanie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego

Omówienie formatu LAS 1.2 format 3

Import / Export danych LiDAR

Prezentacja danych LiDAR pod kątem klasyfikacji oraz nadanych atrybutów RGB

Proces klasyfikacji chmury punktów LiDAR oraz weryfikacji jakościowej

Produkty LiDAR

Produkty LiDAR i produkty pochodne 

Proces generowania NMT na podstawie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego

Proces generowania NMPT na podstawie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego 

Generowanie profili terenowych

Generowanie zNMPT jako modelu różnicowego na podstawie NMPT oraz NMT

Generowanie rastrowych produktów pochodnych NMT i NMPT

Generowanie warstwic na podstawie danych LiDAR

Generowanie modeli 3D dachów budynków – poziom LoD2 wg specyfikacji CityGML

Produkty LiDAR w projekcie ISOK

Specyfikacja techniczna produktów opracowanych w ramach zadania „Pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego” 

Przeglądanie usług dostępnych w geoportal.gov.pl z wykorzystaniem aplikacji GIS

Przygotowanie kompozycji mapowej na podstawie produktów LiDAR i ortofotomapy

Wizualizacja 3D oraz wirtualny przelot z wykorzystaniem produktów LiDAR

Tworzenie i walidacja metadanych NMT z wykorzystaniem edytora i walidatora metadanych dostępnych poprzez geoportal.gov.pl

Kontrola produktów LiDAR

Proces kontroli jakości produktów LiDAR opracowanych na zlecenie GUGiK w projekcie ISOK

Kontrola parametru gęstości chmury punktów LiDAR

Kontrola georeferencji względnej Bloku LiDAR 

Kontrola georeferencji bezwzględnej danych LiDAR

Kontrola wizualna danych NMT

Udostępnienie danych w Centralnym Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym

Zasady udostępniania produktów fotogrametrycznych w czgik

Symulacja przeprowadzenia zamówienia na numeryczne dane wysokościowe dostępne w pzgik

Narzędzia obsługi produktów LiDAR

Przegląd aplikacji dedykowanych do przetwarzania produktów LiDAR

Wykorzystanie baz danych PostgreSQL do przechowywania dużych zbiorów produktów LiDAR 

Zastosowania produktów LiDAR oraz ich przyszłość

Zastosowania produktów LiDAR 

Generowanie obrysów budynków w celu weryfikacji aktualności warstwy w BDOT

Detekcja pojedynczych drzew – określenie podstawowych parametrów drzew

Tworzenie profili podłużnych dla tras turystycznych oraz analizy widoczności 

Modelowanie przebiegu rzek z wykorzystaniem linii nieciągłości terenu 

Identyfikacja przeszkód dla ruchu lotniczego

Generowanie prawdziwej ortofotomapy 

Analizy wskaźników struktury przestrzennej zieleni miejskiej w oparciu o dane LiDAR 

Analizy przestrzennego rozkładu nasłonecznienia na dachach budynków

Analiza widoczności przejazdu kolumny rządowej 

Analiza skutków spiętrzenia wody w wyniku budowy zapory wodnej

Analizy 2D i 3D struktury drzewostanów gospodarczych

Analiza ruchów masowych