Produkty

 1. Chmura punktów ALS (dane ALS) - dane wysokościowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego (ang. Airborne Laser Scanning).
  Dane ALS to m.in. informacja o intensywności odbicia promienia laserowego od powierzchni terenu. Intensywność jest bardzo cennym i wiarygodnym źródłem informacji pozwalającym na identyfikację obiektów, określenie rodzaju pokrycia terenu czy też detekcję terenów podmokłych. Dodatkowo dane te umożliwiają zidentyfikowanie rodzaju podłoża, od którego promień lasera został odbity, co ma kluczowe znaczenie m.in. w procesie kontroli danych ALS.
   
  Obraz w odcieniach szarości, zakole rzeki. Dane pozwalają na określenie intensywności odbicia promienia laserowego od powierzchni terenu

  Dane ALS mogą zostać poddane klasyfikacji, która pozwala na jednoznaczne wyróżnienie poszczególnych klas obiektów, a przez to ich szybszą i pewniejszą interpretację oraz szersze zastosowanie w zakresie tworzenia produktów wtórnych. Dane ALS opracowane w ramach Projektu ISOK zostały podzielone na następujące klasy: grunt, niska wegetacja, średnia wegetacja, wysoka wegetacja, budynki i obiekty inżynierskie, punkty reprezentujące wodę, punkty niesklasyfikowane i szumy.

  Klasyfikacja punktów pozwala również na jednoznaczną identyfikację obszarów charakteryzujących się określoną szorstkością terenu, co jest kluczową informacją stosowaną w procesie modelowania hydrodynamicznego.
   
  Kolorowy obraz ( od zielonego do czerwonego) poszczególne kolory oznaczają rodzaj materiału od którego odbiła się wiązka lasera

  Odpowiednio pozyskane i opracowane dane ALS to jednocześnie źródło informacji o rzeczywistej barwie pokrycia terenu. Atrybuty dotyczące koloru to wsparcie interpretacji danych, szczególnie w obszarach miejskich, gdzie mamy do czynienia z dużym zagęszczeniem budynków, obiektów inżynierskich, roślinności oraz obszarów, na których występują obiekty kluczowe dla rozchodzenia się fali powodziowej, takich jak wały powodziowe i nasypy.

  Wizualizacja atrybutów RGB danych ALS pozwala na odwzorowanie kolorów skanowanego terenu. Na obrazie tereny zielone łaki i drzewa, rzeka w kolorze czarnym, białe budynki po lewej stronie  
 2. Numeryczny Model Terenu (NMT) - zbiór punktów reprezentujących wysokości topograficzne powierzchni terenu wraz z algorytmem interpolacyjnym pozwalającym na odtworzenie tej powierzchni w dowolnym miejscu. Algorytm interpolacyjny jest zasadniczą i nieodłączną częścią numerycznego modelu terenu, gdyż pozwala na określenie wartości wysokości (Z) dowolnego punktu na podstawie jego współrzędnych płaskich (X, Y). Numeryczne modele terenu, oprócz punktów wysokościowych, mogą zawierać również informacje geomorfologiczne.

  Szary obraz prezentujący ukształtowanie terenu 
 3. Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) - cyfrowa reprezentacja rzeźby terenu oraz obiektów znajdujących się na niej (budynki, roślinność, inne zdefiniowane obiekty).

  Szary obraz pokazujący ukształtowanie terenu oraz roślinność i budynki 
 4. Ortofotomapa cyfrowa - rastrowy, kartometryczny obraz terenu powstały w wyniku ortogonalnego przetworzenia zdjęć lotniczych lub scen satelitarnych.
  W ramach wspólnych działań Projektu ISOK i GBDOT została opracowana wysokorozdzielcza cyfrowa ortofotomapa dla 203 miast o łącznej powierzchni ponad 20 000 km² (15000 km² ISOK - 5000 km² GBDOT).

  Przykładowa ortofotmapa, kolorowe zdjecie prezentujące budynki oraz roślinnośc z lotu ptaka. Fragment Wrocławia 
 5. Budowa Systemu Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT) - w celu wydajnego zarządzania ogromem danych przestrzennych oraz mając na względzie ich przeznaczenie i wymagania systemu ISOK w zakresie dostępu do danych, w strukturach państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego powstanie system zarządzania NMT. System w sposób kompleksowy będzie obsługiwał cykl ‘życia’ danych wysokościowych począwszy od fazy planowania nowych zasobów poprzez ich kontrolę jakościową aż po eksport i udostępnianie również w postaci usług. System zarządzania NMT będzie również pełnił rolę środowiska produkcyjnego umożliwiającego szybkie przetworzenie i konwersję produktów w zależności od potrzeb odbiorcy.

  Kolorowy schemat prezentujący zasady przepływu danych w opisanym nad ilustracją systemie