Narzędzia strony

TERYT3

Niebieska tabliczka adresowa z białym napisem TERYT jako nazwa ulicy oraz dużym numerem trzy 

Projekt „TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych - Etap I”

W grudniu 2012 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął realizację projektu TERYT3, polegającego na rozbudowie istniejących systemów do prowadzenia rejestrów adresowych, obejmujących ewidencję miejscowości, ulic i adresów oraz państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Przedsięwzięcie to stanowiło kontynuację zakończonego projektu TERYT2, w ramach którego wdrożono nowe rozwiązania związane z prowadzeniem rejestrów adresowych oraz udostępniono on-line dane z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Jednym z głównych założeń realizacji projektu była rozbudowa już istniejących aplikacji służących do przechowywania danych przestrzennych w postaci cyfrowej (Aplikacji EMUiA oraz Systemu Zarządzania PRG). Rozbudowa ta wiązała się między innymi z aktualizacją, integracją oraz harmonizacją rejestrów adresowych zawartych w wytworzonych w ramach projektu TERYT2 systemach. Kompletność danych o granicach właściwości miejscowej oraz adresach i ich lokalizacji przestrzennej, wraz z dostępem do nich środkami komunikacji elektronicznej, znacznie zwiększyła możliwości oraz skalę ich wykorzystania. W ramach rozbudowy aplikacji planowana była również integracja ewidencji miejscowości, ulic i adresów z innymi systemami oraz rejestrami funkcjonującymi już w ramach administracji rządowej oraz samorządowej..

Schemat prezentujący główne róznice w zadaniach realizowanych w obydu projektach. Zadanie opisane w tekście  

Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących właściwości miejscowej oraz lokalizacji obiektów terenowych. Poziom aktualności oraz referencyjność tych danych odgrywa znaczącą rolę między innymi w podejmowaniu przez gminy, miasta czy powiaty decyzji dotyczących infrastruktury planowania przestrzennego. Wiarygodność danych o punktach adresowych i ich lokalizacji przestrzennej jest również ważna z punktu widzenia działań kryzysowych oraz wykorzystywania tych informacji przez służby specjalne celem skutecznego reagowania.    

Projekt TERYT3, jako kontynuacja projektu TERYT2, oraz ze względu na jego powiązania z systemami wdrożonymi w ramach innych projektów w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (m.in. Geoportal2), był projektem administracyjno-publicznym, mającym na celu usprawnienie funkcjonowania oraz informatyzację administracji publicznej.

Podstawa prawna

Podstawę prawną realizacji projektu stanowiły:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125)
  • Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.  (Dz.U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pózn. zm.)
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz .U. nr 76, poz. 489)

Projekt zakończono w grudniu 2015 roku, a jego całkowity koszt  wyniósł  26,95  mln zł brutto.