Odbiorcy

Projekt  TERYT3 skierowany był do  dwóch głównych grup odbiorców, do których należą jednostki samorządu terytorialnego oraz konsumenci danych.

Jednostki samorządu terytorialnego stanowiły grupę będącą szczególnie istotnym elementem w osiągnięciu założonych celów projektowych. Z uwagi na to, iż to głównie gminy są odpowiedzialne za prowadzenie oraz udostępnianie danych z rejestrów adresowych, kluczową częścią projektu było zachęcenie tych jednostek do korzystania z rozbudowanej w ramach projektu aplikacji EMUiA.  Osiągnięcie tego celu stworzyło warunki do powstania pełniejszej i bardziej jednolitej bazy danych o granicach i lokalizacjach, której wykorzystanie powinno przynieść wymierne korzyści społeczne. Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji w gminach objętych projektem TERYT2 oraz pomoc we wdrożeniu aplikacji w gminach, które jeszcze nie posiadały określonych prawem narzędzi do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów to był ważny etap na drodze informatyzacji usług administracji publicznej.
Konsumenci

Do drugiej grupy adresatów projektu należą konsumenci danych zawartych w rejestrach adresowych, zainteresowanych ostatecznym rezultatem projektu. Odbiorcami tych danych są jednostki administracji publicznej, w tym same gminy odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EMUiA. W wyniku pojawienia się   potrzeby wykorzystywania danych z rejestrów adresowych do realizacji innych statutowych zadań gminnych, nastąpiło dostosowanie danych adresowych do wymagań aplikacji dziedzinowych jednostek samorządu terytorialnego. Integracja ewidencji miejscowości, ulic i adresów z systemami dziedzinowymi umożliwiło ich użycie w wielu pozostałych obszarach aktywności jednostek samorządowych, przez co usprawniona została organizacja obsługi zadań wykonywanych przez gminy.

Rezultat projektu miał szczególnie istotne znaczenie dla grupy odbiorców, jaką stanowią służby ratownicze, porządkowe, Policja czy Straż Pożarna. Wsparcie realizacji działań operacyjnych tych służb poprzez umożliwienie im skutecznego dostępu do referencyjnych danych przestrzennych skutkowało ulepszeniem koordynacji działań tych służb oraz skróceniem czasu ich reakcji w wyniku szybkiej lokalizacji oraz sprawnego dotarcia do miejsca zdarzenia.