Misja Projektu

Inicjatywy w kierunku usprawniania dostępu do aktualnych danych przestrzennych wynikają z istotnego wpływu jakie ulepszenie to wywiera na funkcjonowanie kraju w wielu ważnych dziedzinach gospodarki.  Znaczne skrócenie czasu ustalania punktów adresowych oraz automatyzacja zbierania i weryfikacji tych danych to ważny element  w pracach mających na celu poprawę funkcjonowania administracji publicznej. Szybkie ustalenie precyzyjnej lokalizacji adresów przez obywateli i podmioty gospodarcze czy obniżenie kosztów i czasochłonności prowadzenia ewidencji przez gminy to były główne cele projektu.  

Kontynuacja działań podjętych w projekcie TERYT2, wraz z rozbudową systemów do prowadzenia ewidencji i dodaniem nowych funkcjonalności usprawniających pracę jednostek gminnych, wiązało się z rozszerzeniem usług wsparcia przy prowadzeniu zasobów adresowych dla większej ilości gmin. To z kolei pociągało za sobą korzyść w postaci bardziej zintegrowanych oraz kompletnych baz danych zebranych w jednej lokalizacji. Ponadto, wprowadzenie narzędzi określających jakość gromadzonych danych pomogło w tworzeniu wiarygodnych rejestrów, które podniosą zaufanie odbiorców. Zasadniczym elementem było również uzupełnienie systemu o dane dotyczące lokalizacji przestrzennej konkretnego adresu punktowego, co stworzyło możliwość natychmiastowej weryfikacji zasięgu instytucji lub przynależności obiektu do jednostki terytorialnej kraju.  Integracja danych przestrzennych oraz opisowych związanych z poszczególnymi punktami adresowymi   stanowi  wsparcie dla służb ratunkowych, porządkowych czy służb zarządzania kryzysowego korzystających z tych danych w ramach działań operacyjnych. Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na zlokalizowanie oraz dotarcie do konkretnego miejsca czy obiektu pozwala na natychmiastową reakcję, co z kolei korzystnie wpływa na poziom bezpieczeństwa, ochrony zdrowia lub mienia oraz skuteczność działań prewencyjnych w państwie.

W ramach realizacji projektu udzielono wsparcia gminom w zakresie:

  • wdrożenia rozszerzonej funkcjonalnie Aplikacji EMUiA;
  • migracji danych do bazy danych EMUiA, obejmujące przede wszystkim cyfryzację danych (przeniesienie do postaci elektronicznej danych przechowywanych analogowo) oraz dostosowanie danych do wymogów prawnych;
  • szkoleń i warsztatów z zakresu obsługi aplikacji oraz stosowania rozporządzenia ws. EMUiA.

Z punktu widzenia ogólnego procesu informatyzacji administracji publicznej, projekt był także promocją działań ukierunkowanych na wdrażanie przez instytucje publiczne nowych technologii oraz podnoszenie poziomu wiedzy obywateli i przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z wykorzystywania elektronicznej drogi udostępniania usług administracji publicznej w szczególności w aspekcie lokalizacji przestrzennej. Działania te zaowocowały zwiększeniem wydajności pracy przedsiębiorców i obywateli, którzy oszczędzają czas spędzony na samodzielnym poszukiwaniu informacji o punktach adresowych.

Projekt skierowany do gmin, stanowił swego rodzaju pomoc przy założeniu i prowadzeniu ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zgodnie z rozporządzeniem MAiC o prowadzeniu ewidencji w postaci cyfrowej i przy wykorzystaniu dedykowanego narzędzia. Ponadto,  wpisywał się on w wypełnienie zobowiązania kraju wobec unijnej dyrektywy INSPIRE mówiącej o konieczności organizacji infrastruktury informacji przestrzennej w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do tych danych uprawnionym jednostkom, w szczególności w zakresie tematu danych przestrzennych - adresy.