Korzyści oraz spodziewane efekty

Korzyści oraz spodziewane efekty

Możliwość łatwego wyszukiwania, przeglądania czy analizy kompletnych informacji o lokalizacjach adresowych kraju zebranych w jednym centralnym miejscu umożliwiającym połączenie z lokalnymi bazami danych oraz rejestrami publicznymi to założenie leżące u podstaw projektu TERYT3. Jako kolejny etap na drodze do "elektronicznej administracji" publicznej, TERYT3 miał za zadanie zwiększenie bezpiecznego i efektywnego dostępu obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom państwowym do aktualnej oraz kompletnej informacji przestrzennej pochodzącej z wielu rejestrów gminnych.

Działania w ramach projektu  wiązały się z konkretnymi korzyściami społecznymi w zakresie funkcjonowania administracji państwowej i innych obszarów gospodarki kraju. Korzyści te można zaliczyć do dwóch głównych grup, do których należą: oszczędność czasu i środków finansowych oraz sprawność działania administracji publicznej.

Korzyści dla administracji publicznej:

  • Jednym z głównych aspektów związanych z pozytywnym wpływem rezultatów projektu na działalność jednostek samorządu terytorialnego jest zmniejszenie kosztów działalności i utrzymania administracji publicznej. Prowadzenie i utrzymanie rejestrów w postaci analogowej powoduje wzrost wydatków związanych z przetwarzaniem dokumentów w zakresie procesu udostępniania informacji oraz aktualizacji danych przestrzennych. Automatyzacja tych czynności ułatwia współpracę oraz wymianę danych pomiędzy referencyjnymi bazami danych gmin oraz przyczynia się do oszczędności finansowej. Ponadto, aplikacja EMUiA, zbudowana podczas realizacji projektu TERYT2 oraz rozbudowywana podczas realizacji projektu TERYT3, jest systemem udostępnianym gminom nieodpłatnie. Gminy nie są zmuszone inwestować w inne rozwiązania IT w celu spełnienia wymogów zawartych w rozporządzeniu w sprawie EMUiA.
  • Ściśle powiązana z obniżeniem kosztów jest niska czasochłonność prowadzenia i utrzymania ewidencji, wynikająca ze zwiększenia efektywności w organizacji danych przestrzennych poprzez ujednolicenie ich formy oraz spójności w sposobie ich udostępniania. Przekazywanie informacji w postaci cyfrowej przy pomocy urządzeń teleinformatycznych zminimalizowało czas potrzebny na komunikację zarówno pomiędzy lokalnymi rejestrami, jak również pomiędzy gminą a osobą zainteresowaną pozyskaniem danych. Skrócenie czasu, jaki pracownicy urzędów poświęcają na ustalenie informacji o adresie spowodowało wzrost skuteczności w działaniu administracji publicznej, co przełożyło się na obniżenie kosztów jej utrzymania.
  • Kolejną korzyścią związaną z realizacją projektu jest poszerzenie możliwości wykorzystania danych adresowych w innych obszarach działalności statutowej gminy, poprzez zbudowanie narzędzi pozwalających na gromadzenie danych powiązanych z danymi adresowymi. Wykorzystanie tych informacji przy realizacji innych zadań gminy wpływa na ogólną optymalizację procedur administracyjnych związanych nie tylko z udostępnianiem informacji o lokalizacjach czy granicach.
  • Wykorzystanie aktualnych danych adresowych oraz usprawnienie dostępu do nich w pewnym stopniu przyczyniło się również do poprawy skuteczności działania wszelkiego rodzaju służb porządku publicznego i systemu ratownictwa. Szybkie określenie dokładnych danych o miejscu zdarzenia lub wypadku pozwala na zwiększenie efektywności działań związanych  z ratowaniem życia lub ochroną mienia.
  • W wyniku realizacji projektu nastąpiło również dostosowanie sposobu prowadzenia rejestrów oraz formy gromadzonych danych adresowych do pełniej zgodności z przepisami prawa (rozporządzenie MAiC w sprawie EMUiA.)

Korzyści dla przedsiębiorców i obywateli:

Rezultaty projektu bezpośrednio wpłynęły na ograniczenie czasu, jaki obywatele i przedsiębiorcy poświęcają na załatwienie spraw w zakresie pozyskania oraz korzystania z informacji o lokalizacji (np. nadanie numeru porządkowego, określenie zasięgu działania instytucji czy przynależności obiektu do jednostki terytorialnej). Spowodowało to z kolei zmniejszenie kosztu dotarcia do tych danych oraz zwiększenia efektywności pracy dzięki możliwości uzyskania tych informacji bez konieczności opuszczania domu lub biura, ograniczeniu obrotu dokumentacją papierową oraz przyspieszeniu procesów administracyjnych związanych z dostępem do bazy danych (np. wnioski o udostępnienie danych przestrzennych).

Dużym udogodnieniem dla wszystkich konsumentów danych przestrzennych było wprowadzenie narzędzi umożliwiających szacowanie jakości danych. Precyzyjność oraz kompletność informacji zawartych w rejestrach podniosło poziom ich wiarygodności, co bezpośrednio wpłynęło na rozszerzenie zakresu ich wykorzystania, również w systemach dziedzinowych administracji przy realizacji innych zadań publicznych.