Dane EGiB

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) jest jednym z rejestrów referencyjnych zawierających informacje o nieruchomościach. Wykorzystywana jest podczas realizacji zadań w zakresie planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieru¬chomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nierucho¬mościami. Wśród konsumentów danych EGiB można wyróżnić następujące podmioty:

 • sądy rejonowe,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • marszałkowie województw,
 • jednostki samorządu terytorialnego (gminy),
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • zarządcy nieruchomości,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • firmy budowlane,
 • firmy geomarketingowe.

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

 • gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
 • budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
 • lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.


W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także: 

 • właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
  • nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
  • gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
 • miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w powyżej;
 • informację o wpisaniu do rejestru zabytków;
 • informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805);
 • wartość katastralną nieruchomości;
 • informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach budowy ZSIN utworzone zostanie centralne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków. Repozytorium zasilane będzie danymi pochodzącymi z powiatowych systemów do prowadzenia EGiB, dzięki czemu dane EGiB z obszaru całego kraju zostaną zgromadzone w jednym miejscu. W celu zapewnienia spójności pomiędzy rejestrami przechowującymi dane o nieruchomościach, system ZSIN zapewniał będzie wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych pomiędzy EGiB a innymi rejestrami publicznymi takimi jak: księga wieczysta, PRG, TERYT, REGON, KSEP. Zadaniem systemu ZSIN będzie również pośredniczenie w przekazywaniu zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN.