Podstawy prawne

W 2010 roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I”. Pierwszym krokiem, jaki poczyniono na drodze realizacji projektu, było uregulowanie kwestii prawnych dotyczących ZSIN w drodze nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Działania w zakresie tworzenia ZSIN inicjowane i koordynowane są przez Głównego Geodetę Kraju, który we współpracy z organami administracji publicznej, tworzy i utrzymuje infrastrukturę techniczną tego systemu (art. 7a ust. 1. pkt. 5 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne). Główny Geodeta Kraju współdziała z starostami, wojewodami i marszałkami województw, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego i Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawę prawną tworzenia ZSIN stanowi art. 24b znowelizowanej ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., 520 z późn. zm.).
Zgodnie z zapisami artykułu 24 b ust. 1 , ZSIN ma umożliwić:

 • prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
 • monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych EGiB,
 • wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między EGiB a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak:
  • księgi wieczyste (KW),
  • państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów teryto¬rialnych kraju (PRG),
  • krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT),
  • krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (KSEP),
 • dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń ozna¬czenia nieruchomości z danymi EGiB,
 • weryfikację zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w:
  • KW,
  • Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL),
  • REGON,
  • TERYT,
 • udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych EGiB, niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych,
 • przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych EGiB obejmujących obszary większe niż jeden powiat.

Aktem wykonawczym powstałym na podstawie art. 24b ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Określa ono sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia ZSIN (w tym m.in. funkcjonalność ZSIN oraz zakres komuni¬kacji pomiędzy systemami włączonymi do ZSIN). Rozporządzenie normuje również treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczegól¬nych rejestrach publicznych wchodzących w skład ZSIN.