Narzędzia strony

ZSIN FAZA I

Logotyp projektu ZSIN przedsatwia po klewej stronie oraz skrót nazyw projektu pisany czarną czcionką, wielkie litery po prawej 

RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

Projekt ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I jest przedsięwzięciem realizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Projekt  ma charakter administracyjno-publiczny, a jego celem jest poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków.

Strategia przyjęta w drodze realizacji projektu ukierunkowana jest na usprawnienie procesu obsługi spraw prowadzonych przez administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości. Zapewni to obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych.

Dzięki projektowi usprawniony zostanie zarówno proces wymiany informacji pomiędzy odbiorcami danych, a ich dysponentami, jak również proces integracji informacji o nieruchomościach pochodzących z różnych rejestrów. Dostęp do danych będzie realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wzrośnie liczba powiatów, które prowadzić będą ową ewidencję zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Pod względem finansowym prowadzenie ewidencji zgodnie z ww. rozporządzeniem jest głównym zadaniem w harmonogramie projektu.

Projekt korzystnie wpłynie na usuwanie barier w kontakcie obywatela i przedsiębiorcy z urzędem poprzez:

  1. umożliwienie bezpośredniego dostępu on-line obywatelom i przedsiębiorcom (poprzez mechanizmy systemu Geoportal), administracji publicznej i wydziałom sądów rejonowych prowadzącym KW do zintegrowanych danych EGiB;
  2. oszczędność czasu i obniżenie kosztów po stronie przedsiębiorców wykorzystujących dane katastralne;
  3. podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystywania elektronicznej drogi udostępniania usług administracji publicznej i informacji publicznej;
  4. usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do ww. informacji;
  5. uproszczenie procedur administracyjnych stanowiących podstawę organizacji procesu obsługi osób fizycznych i podmiotów niebędących osobami fizycznymi przez instytucje administracji publicznej;
  6. usprawnienie procesów decyzyjnych przedsiębiorców dzięki możliwości uzyskania informacji o nieruchomościach.

Odbiorcami ostatecznymi projektu będą jednostki administracji publicznej, które są zaangażowane w organizację i prowadzenie EGiB (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, starostwa powiatowe), konsumenci danych o nieruchomościach to obywatele, przedsiębiorcy i jednostki administracji publicznej, a także jednostki wymiaru sprawiedliwości (sądy rejonowe) wykorzystujące dane o nieruchomościach do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Projekt ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I jest finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. Beneficjentem projektu jest Główny Geodeta Kraju. Termin realizacji projektu upłynął 31 grudnia 2015 r. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 68 105 524 zł, w tym kwota wydatków pochodząca z budżetu środków europejskich wyniosła 57 401 620 zł.