Wsparcie dla powiatów

Aplikacja do walidacji plików XML i GML

Aplikacja umożliwia:

 • walidację zbiorów danych EGiB generowanych w formacie GML pod kątem ich zgodności ze schematami aplikacyjnymi określonymi w treści rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • walidację zawiadomień o zmianach danych EGiB generowanych w formacie XML pod kątem ich zgodności ze schematami aplikacyjnymi określonymi w treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji to:

 • sprawdzanie poprawności syntaktycznej plików (w tym m.in. ilości atrybutów, rekordów, typów wartości),
 • sprawdzanie poprawności semantycznej plików (w tym m.in. poprawność identyfikatora IIP, poprawność wartości atrybutów, poprawności powiązań),
 • raportowanie niezgodności w formie czytelnych raportów.

Aplikacja do walidacji plików jest bezpłatnie udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii wszystkim zainteresowanym do korzystania z niej.

Wymagane komponenty systemu operacyjnego umożliwiające poprawne działanie aplikacji to:

 • Microsoft .NET Framework 4 Client Profile,
 • Windows Installer 4.5.

Aplikacja do komunikacji Klient Brokera ZSIN

Aplikacja umożliwia:

 • przekazywanie drogą elektroniczną kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
 • przekazywanie drogą elektroniczną plików zawierających dane o obiektach ewidencji, które były przedmiotem zmian,
 • przekazywanie w postaci dokumentów elektronicznych wygenerowanych zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków do sądów prowadzących księgi wieczyste,
 • przekazywanie w postaci dokumentów elektronicznych wygenerowanych zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków do organów podatkowych,
 • odbiór w postaci dokumentów elektronicznych zawiadomień o nowych wpisach w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych lub zmianach dokonanych w tej bazie,
 • odbiór w postaci dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych dotyczących osób fizycznych uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, przekazywanych przez SRP w zakresie PESEL.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji to:

 • komunikacja z Centralnym Repozytorium ZSIN,
 • zarządzanie zawiadomieniami (wysyłanie i odbieranie paczek zawiadomień),
 • podpisywanie certyfikatem paczek zawiadomień (uwierzytelnienie komunikacji),
 • weryfikacja statusów dla wysłanych i odebranych paczek zawiadomień (pełny cykl życia zawiadomienia),
 • wyświetlanie raportów i treści zawiadomień.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii bezpłatnie udostępnia powiatom Aplikację Klient Brokera ZSIN. Aplikacja i opis działania do pobrania poniżej.

Wymagane komponenty systemu operacyjnego umożliwiające poprawne działanie aplikacji to:

 • Microsoft .NET Framework w wersji 4.5.1 lub wyższej,
 • Windows Installer w wersji 4.5 lub wyższej.