Wytyczne techniczne dla systemów do prowadzenia EGiB

Celem publikacji dokumentu jest przedstawienie wytycznych technicznych dla systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w związku z tworzeniem systemu ZSIN.

Opracowanie dokumentu wytycznych technicznych wynika z załącznika nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Jest on realizacją obowiązku Głównego Geodety Kraju dotyczącego przygotowania na podstawie projektów pilotażowych wytycznych technicznych określających minimalne wymagania dotyczące systemów teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wynikających z potrzeb ZSIN .

Dokument został zrealizowany w ramach umowy nr ZP-BO-4-2500-64/KN-2500-16/12 zawartej w dniu 13 sierpnia 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Intergraph Polska Sp. z o.o., dotyczącej zamówienia pt.: „Utworzenie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) oraz wsparcie procesu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego”.