Praca

Jak do nas aplikować

Aktualne oferty w służbie cywilnej


Kliknij w poniższy link i zobacz nasze aktualne oferty:

Oferty pracy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

a następnie:

 • wybierz interesujące Cię ogłoszenie o pracę
 • złóż kompletną ofertę na adres:
  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
  • ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa.

Ze wskazaniem na aplikacji: nr ogłoszenia, stanowiska i numeru referencyjnego podanego na dole w treści ogłoszenia, np. „Ogłoszenie nr 54133  – starszy specjalista GI/GSOP/9”

Ważne informacje

 • przed wysłaniem aplikacji upewnij się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych przez Ciebie dokumentów,
 • podaj proszę swój poziom znajomości języka, jeżeli jest on wymagany w ogłoszeniu, wg skali przyjętej przez Radę Europy (np. B1, B2). Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci oświadczenia lub certyfikatu,
 • jeżeli potrzebujesz, skorzystaj ze wzoru oświadczeń znajdujących się poniżej,
 • dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane kandydatom, stąd prosimy o załączanie tylko tych dokumentów, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopii,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data wpływu do Urzędu,
 • zasady przeprowadzania naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1559),
 • po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone,
 • CV przysłane poza procesem rekrutacji, tj. bez wskazania nr ogłoszenia i/lub bez załączonych wymaganych dokumentów, będą niszczone.

Metody i techniki selekcji:

 • formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów,
 • sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: 
  • Główny Geodeta Kraju, 
  • ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 
  • Inspektor Ochrony Danych Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
  • ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa; 
  • e-mail: iod@gugik.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 • Inne informacje: Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Pliki

PDF
Nazwa
Oświadczenie do celów rekrutacji 2019
Rozmiar pliku
395.6 KB
Nazwa pliku
Oswiadczenie-do-celow-rekrutacji_2019.pdf
Data publikacji
2019-11-08 14:10
Rejestr zmian