POWER

Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje projekt pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK realizuje projekt pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” (POWR.02.19.00-00-PP01/18).

Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności i wiedzy administracji publicznej w zakresie zastosowań geoinformacji, procesów, standardów i wytycznych technicznych w odniesieniu do zasobów danych georeferencyjnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nowych usług sieciowych.

Szkolenia ukierunkowane są na praktyczne wykorzystanie infrastruktury informacji przestrzennej, w tym danych geoprzestrzennych, na potrzeby zadań dotyczących:

 • procesów inwestycyjno-budowlanych,
 •  prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • usług GUGiK i ich wykorzystania,
 • wykorzystania danych i usług w oprogramowaniach typu „open source”
 • roli JST jako użytkownika i twórcy danych przestrzennych w ramach  infrastruktury informacji przestrzennej,
 • rozwiązań technologicznych przyczyniających się do zwiększenia dostępności zasobów infrastruktury informacji    przestrzennej.

Informacje o projekcie są dostępne na stronie: https://power.gugik.gov.pl/

Na potrzeby przeprowadzenia szkoleń opracowane zostały trzy programy edukacyjno-szkoleniowe oraz materiał szkoleniowy.

Program szkolenie RAMOWE.pdf

Program szkolenie SPECJALISTYCZNE.pdf

Program szkolenie ORGANY WIODACE.pdf

Szkolenia w etapie II są skierowanie do pracowników administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji geodezyjnej i kartograficznej:

 • geodeci powiatowi i pracownicy im podlegli,
 • pracownicy Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK),
 • pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK),
 • pracownicy Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • pracownicy urzędów gminnych użytkujący dane przestrzenne w procesie planowania przestrzennego i realizacji procesów inwestycyjnych,
 • pracownicy urzędów gminnych zajmujący się prowadzeniem rejestrów zawierających dane cyfrowe oraz dane przestrzenne odnoszące się do tematów INSPIRE właściwych dla planowania przestrzennego (w tym dane georeferencyjne oraz tematyczne),
 • pracownicy wydziałów Urzędów Marszałkowskich podległych geodetom województwa,
 • pracownicy z organów wiodących INSPIRE (szkolenia w 2021),
 • pozostali pracownicy administracji publicznej zajmującej się infrastrukturą informacji przestrzennej.

Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie zastosowań danych i usług IIP.

Wartość projektu: 3 596 015,50 zł, dofinansowanie: 3 030 721,86 zł

Materiały opracowane w ramach projektu są dostępne pod adresem https://power.gugik.gov.pl/do-pobrania/

Publikacja książkowa „Praktyczne aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce”

W formacie pdf

W formacie ePUB

W formacie MOBI

Publikacja książkowa „Praktyczne aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce – część II ”

W formacie pdf

W formacie ePUB

W formacie MOBI


Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje w partnerstwie projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK jako partner Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Partner Wiodący) realizuje projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych” (POWR.02.19.00-00-KP09/17).

Szkolenia ukierunkowane są na praktyczne wykorzystanie infrastruktury informacji przestrzennej, w tym danych geoprzestrzennych, na potrzeby zadań dotyczących:

 • procesów inwestycyjno-budowlanych,
 • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • standardów wynikających z przepisów implementacyjnych INSPIRE (specyfikacje danych),
 • roli JST jako użytkownika i twórcy danych przestrzennych w ramach IIP,
 • monitoringu zagospodarowania przestrzennego,
 • rozwiązań technologicznych przyczyniających się do zwiększenia dostępności zasobów infrastruktury informacji przestrzennej (usługi sieciowe, interoperacyjność, GML), etc.

Etap I projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) został zakończony.

Celem projektu pn. Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji - programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej - etap I”, było opracowanie dwóch programów edukacyjno-szkoleniowych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników administracji publicznej z zakresu infrastruktury informacji oraz publikacji „Geoinformacja zmienia nasz świat”.

Na podstawie opracowanych programów szkoleniowych, w maju br. rozpoczynają się szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych oraz aspektów prawnych.

Materiały opracowane w ramach projektu są dostępne pod adresem (kliknij tutaj), natomiast szczegółowe informacje o szkoleniach (zakres szkoleń, harmonogram sesji szkoleniowych, formularz rejestracyjny i inne szczegóły organizacyjne można znaleźć na stronie http://www.power.gridw.pl/szkolenia

Plik do pobrania:

Podręczniki „GEOINFORMACJA ZMIENIA NASZ ŚWIAT”

W formacie pdf
W formacie mobi
W formacie ePUB

Skrypt dla uczestników szkolenia ramowego

Skrypt dla uczestników szkolenia specjalistycznego


Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I

Cel - wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej w zakresie wykorzystania infrastruktury danych przestrzennych (wdrażane regulacje prawne, wytyczne techniczne, specyfikacje, analiza, przetwarzanie, prezentacja i interpretacja danych przestrzennych).

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie realizować w latach 2016-2017 projekt pt. Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej.

Działania przewidziane w ramach projektu będą stanowiły kontynuację procesu edukacyjno-szkoleniowego zapoczątkowanego ogólnopolskimi szkoleniami instytucjonalnymi dofinansowanymi z POKL 2007-2014. Przewidywane jest opracowanie programów szkoleń oraz wydanie publikacji zawierającej przykłady „dobrych praktyk” w zakresie procesów inwestycyjno-budowlanych, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w obszarze geoinformacji, monitoringu infrastruktury informacji przestrzennej oraz udostępniania i wykorzystania danych przestrzennych, a także ich promocja.
Działania te będą obejmowały:

 1. Opracowanie, przygotowanie do druku, druk, dystrybucję i promocję publikacji, celem której jest przybliżenie możliwości zastosowania i upowszechnienie geoinforamcji jako narzędzia kluczowego dla rozwoju sprawnej e-administracji i podnoszenia jakości e-usług.
 2. Opracowanie programów szkoleniowych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji i wiedzy związanej ze stosowaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, wykorzystanie danych przestrzennych oraz rozwiązań aplikacyjnych dla pracowników urzędów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji geodezyjnej i kartograficznej, obejmujących zagadnienia z zakresu.
  • infrastruktury informacji przestrzennej, w tym aspekty organizacyjne i formalno-prawne wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji centralnej i samorządowej oraz oceny wpływu polityk unijnych na IIP,
  • innowacyjnych metodyk i technologii informatycznych niezbędnych do wdrażania i prowadzenia IIP w jednostkach administracji publicznej w zakresie użytkowania komponentów powyższej infrastruktury i współdziałania z organami administracji zaangażowanymi w procesy planowania przestrzennego, inwestycji i budownictwa.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej w zakresie wykorzystania infrastruktury danych przestrzennych (wdrażane regulacje prawne, wytyczne, specyfikacje analiza, przetwarzanie, prezentacja i interpretacja danych przestrzennych) i zasilania IIP danymi przestrzennymi oraz propagowanie modelowych rozwiązań przyczyniających się do podnoszenia jakości procesów planowania przestrzennego oraz procesów inwestycyjno-budowlanych. Cel ten będzie realizowany poprzez opracowanie programów dwóch szkoleń:

 1. Szkolenia systemowego ramowego ukierunkowanego na podnoszenie kompetencji i wiedzy związanej ze stosowaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej dla pracowników urzędów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji geodezyjnej i kartograficznej. W ramach programu zostaną uwzględnione zmiany w zakresie potrzeb e-administracji w zakresie geodezji i kartografii oraz informacji geoprzestrzennej w powiązaniu z szybkim rozwojem TIK i przewidywanymi tendencjami rozwojowymi rynku pracy;
 2. Szkolenia systemowego specjalistycznego ukierunkowanego na podnoszenie kompetencji i wiedzy w zakresie innowacyjnych metodyk i technologii informatycznych niezbędnych do wdrażania i prowadzenia infrastruktury informacji przestrzennej w jednostkach administracji publicznej w zakresie użytkowania komponentów infrastruktury informacji przestrzennej i współdziałania z organami administracji zaangażowanymi w procesy planowania przestrzennego, inwestycji i budownictwa.

Realizacja kolejnego komponentu projektu będzie polegać na opracowaniu publikacji pod roboczym tytułem: „INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej” dedykowanej użytkownikom wykonującym zaawansowane analizy przestrzennych o różnym stopniu złożoności i z wykorzystaniem narzędzi dostępnych m.in. poprzez GEOPORTAL.GOV.PL.
Programy będą skierowanie do pracowników urzędów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji geodezyjnej i kartograficznej:

 1. geodeci powiatowi i pracownicy im podlegli,
 2. pracownicy Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK),
 3. pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK),
 4. pracownicy Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 5. pracownicy urzędów gminnych użytkujący dane przestrzenne w procesie planowania przestrzennego i realizacji procesów inwestycyjnych,
 6. pracownicy urzędów gminnych zajmujący się prowadzeniem rejestrów zawierających dane cyfrowe oraz dane przestrzenne odnoszące się do tematów INSPIRE właściwych dla planowania przestrzennego (w tym dane georeferencyjne oraz tematyczne),
 7. pracownicy wydziałów Urzędów Marszałkowskich podległych geodetom województwa,
 8. pracownicy Centralnego Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zaplanowane działania mają na celu propagować wiedzę i promować pozytywne przykłady w zakresie wykorzystania danych przestrzennych i usług danych przestrzennych jako niezbędnego elementu podniesienia efektywności realizacji zadań administracji publicznej, w tym w szczególności zadań związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz planowaniem przestrzennym. Działalność samorządu terytorialnego ma charakter usługowy, w którym kluczową rolę zajmuje informacja przestrzenna, tak więc umiejętność prawidłowego jej udostępniania oraz system komunikacji warunkuje efektywną pracę i pozytywną ocenę administracji przez obywateli i przedsiębiorców. Dla właściwego działania samorządu terytorialnego kluczowe są rodzaj i jakość stanowionego prawa. Powyższe aspekty wyznaczają podstawową tematykę szkoleń, która będzie uwzględniać zarówno zmieniające się przepisy prawa, jak i wykorzystanie danych przestrzennych oraz nowych narzędzi informatycznych niezbędnych do realizacji zadań dotyczących procesów planowania przestrzennego, inwestycji i budownictwa. Dane przestrzenne i ich umiejętne wykorzystanie stanowią podstawę efektywnej realizacji tych procesów i wpływają na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.


Dnia 12 stycznia 2018 r. w „Bazie Konkurencyjności” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080924 zostało umieszczone ogłoszenie na „Opracowanie dwóch animacji/filmów multimedialnych, każda o długości od 1,5 minuty do 3 minut, prezentujących rolę infrastruktury informacji przestrzennej i danych geoprzestrzennych, w tym danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz danych tematycznych, w podnoszeniu jakości procesów planowania przestrzennego”.


Dnia 25 sierpnia 2017 r. w „Bazie Konkurencyjności” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051848

zostało umieszczone ogłoszenie na „Wyłonienie ekspertów, autorów ekspertyz i opracowań do celów materiałów szkoleniowych i publikacji przewidzianych w projekcie POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.


Dnia 24 czerwca 2017 r. w „Bazie Konkurencyjności” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1040155 

zostało umieszczone ogłoszenie na „Wyłonienie ekspertów, autorów opracowań materiałów szkoleniowych do programu edukacyjno-szkoleniowego ramowego, specjalistycznego lub wybranych rozdziałów publikacji objętych projektem POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Wartość projektu: 1 228 733,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 035 576,17 zł


Logotypy POWER, GUGiK, flaga UE