Narzędzia strony

ELF

 

Głównym celem projektu ELF realizowanego w ramach Programu na rzecz wspierania polityki dotyczącej technologii informacyjnych i komunikacyjnych (akronim: ICT PSP), w którym uczestniczy 30 instytucji z 12 krajów Unii Europejskiej, jest opracowanie struktury informacji przestrzennej Unii Europejskiej dla wymiany i udostępniania danych przestrzennych w zakresie lokalizacji przestrzennej oraz stosownych usług, zgodnych z Europejskimi Ramami Interoperacyjności i Europejską Agendą Cyfrową opartych na założeniach Dyrektywy INSPIRE.

Szczegółowymi celami projektu są m.in.:

  • zapewnienie efektywnego dostępu do wysokiej jakości urzędowych i aktualnych danych referencyjnych w ramach Europejskiej SDI zgodnie z wymaganiami dyrektywy INSPIRE,
  • harmonizacja danych transgranicznych i zapewnienie e-usług umożliwiających ich integrację (wartość dodana dla danych i usług INSPIRE),
  • zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych w skali paneuropejskiej i transgranicznej wykorzystując źródła krajowe,
  • opracowanie ujednoliconego i zharmonizowanego modelu utrzymania interoperacyjnych baz danych referencyjnych w oparciu o specyfikacje oraz zasady ich wdrażenia opracowane w ramach Dyrektywy INSPIRE,
  • współdzielenie krajowych danych referencyjnych poprzez platformę ELF -  zbudowanie wysokiej wydajności platformy cyfrowej ELF i powiązanych e-usług w chmurze obliczeniowej,
  • prezentacja użyteczności platformy ELF i usług chmury obliczeniowej dla kluczowych obszarów polityki europejskiej i innych użytkowników, w tym małych i średnich przedsiębiorstw,
  • rozwój przykładowych aplikacji dla wybranych dziedzin, jak np. statystyka, ochrona zdrowia, zarządzanie kryzysowe, nieruchomości i ubezpieczenia,
  • integracja z zewnętrznymi zbiorami danych tematycznych i krajową infrastrukturą informacji przestrzennej (szczególnie wykraczających poza tematy INSPIRE prowadzone przez urzędy i agencje rządowe odpowiedzialne za sprawy geodezji, kartografii i katastru) dla implementacji usług na podstawie konkretnych potrzeb użytkownika,
  • zapewnienie przyjaznego interfejsu użytkownika umożliwiającego wyszukiwanie, przeglądanie i porównywanie informacji geograficznej.

Okno przeglądarki map projektu ELF. Widoczny obszar Polski i Niemiec. Od lewej strony menu pozwalające na wybór rodzaju mapy, po prawej suwak zmieniający skale. 

Realizację projektu rozpoczęto 1 marca 2013 r., jego zakończenie przewidywane jest  31  października 2016 r., a koszt wykonania wynosi 13 mln EUR.

Szczegółowe informacje na temat projektu ELF dostępne są pod adresem http://www.elfproject.eu/