Narzędzia strony

ASG-EUPOS

Logo ASGEUPOS od lewej strony niebieska kula z oplatającymi ją trzema elipsami po prawej napis wielkimi literami ASG oraz pod kreską eupos małymi literami napisy w kolorze niebieskim 

ASG-EUPOS - strona projektu

Opis systemu

Teleinformatyczny system wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS został zbudowany w latach 2005-2008 przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach projektu nr WKP_1/1.5.0/1/2004/7/7/17. Celem powstania systemu był wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców geodezyjnych poprzez dostęp do informacji i usług świadczonych w trybie on-line. Koszt realizacji systemu ASG-EUPOS wyniósł 28 921 tys. zł, wydatki kwalifikowane stanowiły 28 947 tys. zł, z czego 20 960 tys. zł  (75% wydatków kwalifikowanych) zostało zrefundowane przez Unię Europejską.

Na obszarze Polski zostało założonych 76 nowych stacji referencyjnych oraz dwa centra zarządzające: w Warszawie (główne) i Katowicach (wspomagające). Do systemu zostały włączone też 22 istniejące na obszarze Polski stacje referencyjne (zarządzane przez uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze i organy administracji publicznej), a także 20 stacji przygranicznych zlokalizowanych w  krajach ościennych.

Liczba stacji referencyjnych jak również ich wyposażenie oraz wyposażenie centrów zarządzających było modernizowane w kolejnych latach ze środków budżetu Państwa i Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Obecnie do systemu ASG-EUPOS włączonych jest 125 stacji referencyjnych, w tym:

  • 84 stacje będące własnością GUGiK, które są w pełni zarządzane przez administrato-rów ASG-EUPOS,
  • 15 stacji należących do innych instytucji: samorządowych, naukowych i innych,
  • 26 zagranicznych stacji referencyjnych uzupełniających sieć ASG-EUPOS w strefie przygranicznej

Rozmieszczenie stacji systemu ASG-EUPOS (stan na 31.03.2015 r.)

Mapa Polski z zaznaczonymi likalizacjami stacji referenyjnych systemu ASGEUPOS

Zasada działania systemu

Dzięki precyzyjnym pomiarom odległości do satelitów (obecnie NAVSTAR GPS i GLONASS, a w niedalekiej przyszłości Galileo), których położenie w danym momencie jest znane, wyznaczane są współrzędne anteny satelitarnej naziemnego odbiornika GNSS.  Przy pomiarach z wykorzystaniem tylko systemu GPS lub GLONASS (tzw. pomiar autonomiczny) dokładność wy-znaczenia pozycji odbiornika wynosi około 5-7 m. Błędy wyznaczenia pozycji spowodowane są dużą odległością odbiornika od satelitów i zakłóceniami sygnału na drodze od satelity do odbiornika. Większość błędów można wyeliminować wykorzystując technologię pomiarów względnych (różnicowych) opartych o sieć naziemnych stacji referencyjnych. Na podstawie wykonanych obserwacji na stacjach referencyjnych można skorygować pozycję odbiornika znajdującego i osiągnąć dokładność wyznaczenia pozycji rzędu 0,01-0,05 m.

System ASG-EUPOS oferuje 5 podstawowych usług (serwisów) o różnych parametrach dokładnościowych, które pozwalają uzyskać wysoką precyzję wyznaczonych współrzędnych we współpracy z odpowiedniej klasy odbiornikami GNSS. Parametry serwisów zostały przedstawione w tabeli.

Serwis

Metoda pomiaru

Dokładność (przedz. ufności 67%)

Minimalne parametry
 odbiornika

NAWGEO

Kinematyczna (RTK)

0.03 m (poz.)

0.05 m (wys.)

Odbiornik L1/L2 GPS RTK, moduł komunikacyjny

KODGIS

Kinematyczna (DGPS)

0.2 – 0.5 m

Odbiornik L1 GPS DGPS,
 moduł komunikacyjny

NAWGIS

1.0 - 3.0 m

Odbiornik L1 GPS DGPS,
 moduł komunikacyjny

POZGEO

POZGEO D

Statyczna/ kinematyczna (postpro-cessing)

0.01-0.10 m

Odbiornik L1 GPS

Głównymi użytkownikami systemu ASG-EUPOS są przedsiębiorcy, instytucje państwowe oraz uczelnie. Przestrzenne wykorzystanie serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS na obszarze Polski zostało przedstawione na mapie poniżej.

Mapa Polski z zaznaczonymi na czerwono lokalizacjami stacji referencyjnych. Kolorem czarnym przedstawiono na mapię stopień wykorzystania serwisów ASGEUPOS.

Plany rozwoju systemu

Rozwój satelitarnych technik pomiarowych wywołuje strukturalne przeobrażenia w światowej gospodarce, a jego wpływ odczuwalny jest w niemal wszystkich sferach ludzkiego życia. System ASG-EUPOS odegrał znaczącą rolę w rozwoju usług geoprzestrzennych w Polsce i ma nadal bezpośrednie przełożenie na narzędzia i metody obserwacji stosowane w dziedzinach gospodarki związanych z zarządzaniem przestrzennym.

W najbliższych latach kluczowym kierunkiem rozwoju systemu ASG-EUPOS będzie dostosowanie świadczonych usług do obserwowanych trendów rozwojowych w gospodarce i potrzeb użytkowników. W pierwszej kolejności nastąpi modernizacja infrastruktury technicznej, zarówno sprzętowej jak i programowej, celem umożliwienia współpracy z systemami GNSS, których sygnały mogą zostać wykorzystane na terenie Polski: GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Równocześnie będą prowadzone prace nad zagęszczeniem sieci stacji referencyjnych w rejonach, gdzie obserwowane są trudności z odbiorem danych korekcyjnych. Prace modernizacyjne powinny zakończyć się w latach 2019-2020.

Po zakończeniu wszystkich działań modernizacyjnych wszystkie usługi systemu ASG-EUPOS będą dostępne przez Internet, a najdokładniejszy serwis NAWGEO powinien umożliwiać wyznaczanie współrzędnych w czasie rzeczywistym (w każdych warunkach) z dokładnością nie gorszą niż 0,02 m i wysokości z dokładnością nie gorszą niż 0,03 m w obowiązujących układach odniesienia.

Zobacz też:

Modele danych